• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی موردنیاز مسکن مهر به محدوده شهر هشترود

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی موردنیاز مسکن مهر به محدوده شهر هشترود در جلسه مورخ 7/9/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور به میزان حداکثر 5 هکتار (طبق نقشه پیوست)، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…