• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سعادت شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سعادت شهر در جلسه مورخ 20/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:        1ـ سـلسله مراتـب شـبکه معابر پـیشنهادی مطابق آییـن‌نامه راههـای ایـران ارائه گردد.        2ـ گورستان موجود شهر، درطرح پیشنهادی به کاربری فضای سبز تبدیل شود.        3ـ معبر جنوبی روستای بوکان (رو…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری تبریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                       استاندار محترم آذربایجان شرقی       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هشتمین جلسه سال جاری در تاریخ 27/4/1390 پیرو مباحث خود در خصوص طرح مجموعه شهری تبریز (مصوب جلسه مورخ 2/4/1389 شورای عالی) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:      جمعیـت‌پذیـری شهـر جـدید سـهند بـه یکـصد و هـشتاد و پنـجهزار نـفر اصلاح می‌گردد.      مراتب جهـت اسـتحضار و صـدور دسـتور انعکـاس بـه کلیـه مراجـع ذیربـط اعلام می‌گردد.…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری تبریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                       استاندار محترم آذربایجان شرقی       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هشتمین جلسه سال جاری در تاریخ 27/4/1390 پیرو مباحث خود در خصوص طرح مجموعه شهری تبریز (مصوب جلسه مورخ 2/4/1389 شورای عالی) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:      جمعیـت‌پذیـری شهـر جـدید سـهند بـه یکـصد و هـشتاد و پنـجهزار نـفر اصلاح می‌گردد.      مراتب جهـت اسـتحضار و صـدور دسـتور انعکـاس بـه کلیـه مراجـع ذیربـط اعلام می‌گردد.…