• آگهی تغییرات شرکت شهر صنعتی آلاش با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۱۵

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 22/02/93 و سند صلح شماره159287 ـ 17/02/93 دفترخانه 418 تهران تعقیراتی به شرح ذیل حاصل گردید. 1ـ آقای آلورد آلبرت وارطانیان کدملی 0621561576 دارنده 400/319/10 ریال سهم الشرکه طبق سند صلح مذکور مبلغ 000/500/2 ریال سهم الشرکه خود را به آقای اشین آلبرت وارطانیان کدملی 0057759812 واگذار نمود. 2ـ خانم کناریک شاهبندریان کدملی 0040382257 طبق سند صلح مذکور کلیه سهم الشرکه خود را که به مبلغ ده میلیون ریال بود را به آقای اشین آلبرت وارطانیان و خانم آرمینه آ…
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۸۲ شماره پرونده ۱۵۵۱ ـ ۱۱۳ ـ ۹۲ سؤال با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی ‌باشد مثل تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده۶۹۰ قانون مجازات اسـلامی و سازمان بازرسی پس از بررسی اسناد و مدارک ملی بودن این اراضی محرز گردد سند رسمی رأی کمیسیون ماده واحده یا آگهی اعمال ماده ۵۶ در این صورت آیا میتوان در اجرای مقررات سازمان من‌جمله بند د وتبصره ۱ ماده ۲ قا…
 • مصوبات جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۸۷۰۵                                                                         ۱/۵/۱۳۹۳ جناب آقای جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست مصوبات جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی موضوع صورتجلسه شماره ۴۰۹۵۱ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ (پیوست است) با ضمائم مشروحه در ذیل: ۱ـ نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی به شرح (پیوست شماره یک صورت‌جلسه) ۲ـ نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به شرح (پیوست شماره دو صورت‌جلسه) ۳ـ فعالیت‌های واجد اولویت پرداخت تسهی…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۴۹۳۲۰/ت۵۰۳۵۶هـ                                                                ۴/۵/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۱۰۷۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (س) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کش…