• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم تهران       به استحضار می‌رساند: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در هفتمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 8/4/1388 پیرو مباحث جلسه قبل خود و صورتجلسه 27/3/1388 کمیته فنی، مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج را بررسی نهایی نمود و ضمن تصویب کلیات مغایرتها، مقرر نمود:       مغایرتهای موجود در زمینه‌های سرانه و تراکم، معابر اصلی، کاربری، محدوده و حریم و جمعیت‌پذیری در دبیرخانه شورای عالی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و طی یکماه مراتب رسماً اعلام مصوبه گردد. ضمناً مقرر گردید ش…