• تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 605 مورخ 8/3/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 605 مورخ 8/3/1386 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب آقای دکترعلیرضا نداف اسکویی را به عنوان رئیس دانشگاه زنجان تصویب کرد.…
 • راهکارهای ارتقای عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 605 مورخ 8/3/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         سازمان تبلیغات اسلامی در چارچوب رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم‌رهبری، سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه‌های پنج‌ساله، اقدامات و فعالیت‌های ارزشمند و گسترده‌ای را در طول حیات خویش به ثبت رسانده و منشاء خدمات ارزنده‌ای در کشور بوده است. جذابیت، استمرار و پویایی فزاینده این فعالیت‌ها بی‌شک، نیازمند بررسی، بازنگری و هم‌اندیشی در فرایند برنامه‌ها و عملکردها براساس شاخص‌های معتبر می‌باشد تا میزان انطباق فعالیت‌…
 • « سیاست‌های ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 603 مورخ 11/2/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 603 مورخ 11/2/1386 سیاستهای ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی را به شرح ذیل تصویب کرد:        مقدمه:        نهضت حسینی(ع) و حماسه عاشورا، تجدید حیات اسلامی و اوج و قله تاریخی مقابله با ستم و ستمگر و احیاء حق‌طلبی و عدالت خواهی است که همان روح فرهنگ تشیع است. این واقعه عظیم همواره چون مشعلی فرا راه شیعه، مسلمانها بلکه بشریت در عرصه مواجهه با الحاد، استبداد و استکبار بوده است. بدین سبب همیشه این…
 • راهکارهای ارتقای عملکرد دانشگاه آزاداسلامی در حوزه علم و فناوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 605 مورخ 8/3/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         مقدمه:        نظر به ضرورت ایفای نقش مؤثر دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه پایدارکشور و نظر به‌نتایج حاصل از گزارش اولین ارزیابی خرد علم و فناوری ناظر بر دانشگاه آزاد اسلامی که ارتقای کیفیت و سطح فعالیت‌های این دانشگاه را در زمینه‌های علمی و پژوهشی ایجاب می‌‍‌کند موارد ذیل به عنوان راهکارهای ارتقای عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علم و فناوری در جلسه605 مورخ8/3/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تصویب قرار گرفت:        در این مصوبه م…