• نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۹۳ شماره پرونده ۱۸۰۹ ـ ۵۹ ـ ۹۲ سؤال اداره ثبت اسناد و املاک حسب تقاضای یکی از مالکان مشاعی ملک و پس از طی مراحل قانونی صورت مجلس افرازی ملک را تنظیم و با توجه به اظهارات متقاضی افراز که دسترسی به سایر مالکین ملک میسور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشر می­شود که با انقضای مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی متقاضی به دادگستری محل مرا…
 • اصلاح ردیف (۳) جدول مندرج در تصویب‌نامه شماره ۴۵۷۹۸/ت۵۰۰۰۵هـ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۶۲۶۶۲/۵۰۰۰۵                                                                      ۴/۶/۱۳۹۳ اصلاح ردیف (۳) جدول مندرج در تصویب‌نامه شماره ۴۵۷۹۸/ت۵۰۰۰۵هـ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازی نظر به اینکه در ردیف (۳) جدول مندرج در تصویب‌نامه شماره ۴۵۷۹۸/ت۵۰۰۰۵هـ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳، رقم (۲۷۰) به اشتباه (۳۷۰) تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی‌میرزایی…
 • اصلاح ماده (۲۳) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۶۳۶۰۷/ت ۵۰۸۵۷ هـ                                                             ۸/۶/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۲۳) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی  و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دادگستری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت وزیران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۹۱۳۵۷/۶۰ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری و به استناد ماده (۱۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب …
 • اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۶۳۱۳۱/ت ۵۰۷۲۱ هـ                                                             ۵/۶/۱۳۹۳ اصلاح بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات  صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۷۰۵۹۷/۶۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد: در بند (۲) ماده (۱۱) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردا…
 • اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷هـ                                                                ۴/۶/۱۳۹۳ اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹)  اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۵۰۸۱۲/۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد: مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلا…
 • اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۶۲۴۰۷/ت۴۹۱۴۱هـ                                                                ۴/۶/۱۳۹۳ اصلاح تبصره ماده (۵) آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب وزارت نیرو ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۴۱۱۸/۹۲ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد ماده (۴۶) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ـ تصویب کرد: ۱ـ تبصره ماده (۵) آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۴۱/ت۷۱ه…
 • اصلاح تصویب‌نامه درخصوص اقساط معوق گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۶۲۶۶۷/۵۰۹۲۸                                                                      ۴/۶/۱۳۹۳ اصلاح تصویب‌نامه درخصوص اقساط معوق گیرندگان تسهیلات  از محل حساب ذخیره ارزی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت‌امنای حساب ذخیره ارزی در جلسه ۲۰/۵/۱۳۹۳ کمیسیون اقتصاد به‌پیشنهاد شماره ۱۱۹۴۳۴/۹۳ مورخ ۱/۵/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ …
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۶۲۶۶۹/ت۵۰۳۱۸هـ                                                                ۴/۶/۱۳۹۳ وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده…
 • تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۶۳۱۳۲/ت ۵۰۸۹۸ هـ                                                             ۵/۶/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ ستاد اجرایی فرمان امام‌خمینی (ره) معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹…
 • تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۶۳۱۳۳/ت ۵۰۸۹۷ هـ                                                             ۵/۶/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: ۱ـ ب…