• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (شماره ۱۳۸)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    138در صورتیکه طرفین به جلب نظر کارشناس استناد کرده باشند پرداخت دستمزد کارشناسی بعهده خواهان است زیرا خواهان برای اثبات ادعا به کارشناس استناد کرده است.          سؤال ـ چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی بعهده خواهان است یا بعهده خوانده؟ نظریه شماره 3088/7 ـ 30/3/1380 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه           در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور …