207قبول ماترک از ناحیه وراث، موجب مسؤولیت ورثه در قبال مطالبات اشخاص می‌شود        سؤال ـ شخصی به موجب یک فقره چک از صادرکننده آن مقداری به میزان مندرج در چک طلبکار بوده که شخص فوت می‌نماید و ورثه ماترک را قبول می‌کنند. طلبکار جهت وصول طلب به یکی از وراث مراجعه و مبادرت به تقدیم دادخواست علیه ایشان می‌نماید، تکلیف دادگاه چیست در حالی که سایر وراث در دعوا دخالت ندارند.
نظریه شماره450/7 ـ 29/1/1384
نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
        چنانچه وراث ماترک را قبول کرده باشند چک بلامحل می‌تواند به هر یک از ورثه به نسبت سهم‌الارث خود از ماترک، مراجعه نماید و در صورتی که برای وصول تمام وجه چک تنها به یکی از ورثه مراجعه کند دادگاه می‌تواند فقط به نسبت سهم‌الارث، وارث مذکور را محکوم نماید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
شماره انتشار: ۱۸۰۵۸
زمان انتشار: شنبه،۵ اسفند ۱۳۸۵
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۰۵۸
فایل ضمیمه: دریافت