استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی
        در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ‏با توجه به تصویب مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر شیروان در جلسه ‏مورخ 17/4/1385 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی، ضمن تنفیذ ‏مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال ‏مدارک طرح به مراجعه ذیربط اقدام شود.‏        برای جنابعالی و کلیه مسئولین آن استان، موفقیت در انجام خدمت به نظام مقدس ‏جمهوری اسلامی و برای ساکنین محترم شهر شیروان سلامتی و رفاه روزافزون را خواستارم.‏
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
شماره انتشار: ۱۸۲۳۰
زمان انتشار: یکشنبه،۸ مهر ۱۳۸۶
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۲۳۰
فایل ضمیمه: دریافت