شماره۳۰۰/۵۲۱۲۳                                                                       ۳/۱۰/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص مغایرت اساسی شهر سلماس
استاندار محترم آذربایجان غربی
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۳ موضوع مغایرت اساسی شهر سلماس را که در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۰ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
با توجه به مباحث مطرح‌شده در جلسه، از طرفی به علت جابجایی کاربری‌های عمومی و ایجاد عدم تعادل در گستره خدمات شهری و از سوی دیگر مالکیت خصوصی زمین‌های موردنظر و وجود مسائلی دیگر از این قبیل، توجیهات کارشناسی ارائه‌شده کافی دانسته نشد و با پیشنهاد مطروحه مخالفت می‌شود.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
شماره انتشار: ۲۰۳۴۳
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۷۴۳
فایل ضمیمه: دریافت