شماره۳۰۰/۳۴۳۳۱                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص مغایرت اساسی تهران
(تغییر کاربری اراضی واقع در شمال غرب میدان ونک)
شهردار محترم تهران
رییس محترم شورای اسلامی شهر تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ خود پیرو جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ موضوع تغییر کاربری پلاکهای ثبتی ۶۱۱ الی ۶۰۸ و ۶۲۹ الی ۶۳۳/۷۰ واقع در شمال غرب میدان ونک به مساحت حدود ۸۵/۱ هکتار از کاربری پارک عمومی به مجتمع تجاری و اداری را مجدداً مورد بررسی قرار داده و مطابق مفاد مصوبه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ کمیسیون ماده۵ تهران (شماره ۴۸۴) مقرر نمود:
۱ـ ۷۰% از ملک موصوف به صورت فضای باز و سبز در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
۲ـ ۳۰% باقیمانده آن مستحدثات به صورت تجاری و اداری و قسمت زیرزمین آن مجتمع ایستگاهی مترو طراحی گردد.
۳ـ زیر‌زمین‌های ۲- به پائین با سطح اشغال ۱۰۰% و بدون محدودیت طبقه صرفاً جهت احداث پارکینگ عمومی و اختصاصی پیش‌بینی گردد و زیرزمین ۱- در سطح اشغال ۸۰% باشد (پارکهای عمومی در اختیار شهرداری قرار گیرد.)
۴ـ فضا‌های طراحی شده جهت عملکرد تجاری و اداری و ... در مقیاس وسیع و بزرگ پیش‌بینی گردد و به تصویب کمیسیون ماده۵ برسد.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۹۵۸
زمان انتشار: سه‌شنبه،۱۹ شهریور ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۶۱۲
فایل ضمیمه: دریافت