شماره۳۰۰/۵۲۱۶۸                                                                       ۳/۱۰/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی
 شهر قائمشهر
استاندار محترم مازندران
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۳ موضوع مغایرت اساسی شهر قائمشهر را که در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
با توجه به عدم توجیه اعضای کمیته فنی در خصوص ضرورت الحاق و پایان یافتن افق طرح جامع، با الحاق اراضی موردنظر مخالفت نمود و مقرر شد موضوع در بازنگری طرح جامع مورد بررسی قرار گیرد. ضمناً ضروریست به منظور رعایت قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن...» موضوع شمول یا عدم شمول قانون مذکور از مراجع حقوقی ذیربط استعلام گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
شماره انتشار: ۲۰۳۴۳
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۷۴۳
فایل ضمیمه: دریافت