استاندار محترم استان فارس     شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دهمین جلسه سال جاری در تاریخ 24/5/1390 طرح کالبدی منطقه فارس را مورد بررسی و تصویب قرار داد.     ضمناً مقرر نمود مشاور تهیه‌کننده طرح، حداکثر ظرف مدت 30 روز با مراجعه به مراجع استانی، اطلاعاتی که قابلیت به روز شدن دارد را اخذ و در طرح اعمال و پس از کنترل دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.     منطقه فارس شامل یک استان، 5 ناحیه و 25 شهرستان به شرح زیر می‌باشد:
     طرح‌های کالبدی منطقه‌ای با توجه به اهداف سه‌گانه مصوب و وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه‌های زیر از سوی دستگاه‌های ذیربط، طرحهای ناحیه‌ای و محلی به عنوان سند بالادست مورد توجه قرار گیرند:     الف ـ گسترش آینده شهرهای موجود به صورت پیوسته و گسسته     ب ـ ضرورت ایجاد، مکان‌یابی و سقف جمعیتی شهرهای جدید     ج ـ محدوده و مراکز نواحی برنامه‌ریزی کالبدی     د ـ شبکه سکونت‌گاه‌های شهری و تخصیص خدمات به شهرها     هـ ـ تعیین چارچوب مقررات ساخت و ساز در کاربری‌های مجاز     تبصره ـ تغییر اساسی نتایج مطالعات طرح کالبدی در کلیه موارد فوق در طرحهای پایین‌دست مغایرت اساسی محسوب و مستلزم بررسی و تصویب در شورای عالی می‌باشد. دستورالعمل مغایرت‌های اساسی موضوع فوق به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
شماره انتشار: ۱۹۴۰۹
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۲۸ مهر ۱۳۹۰
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۴۰۹
فایل ضمیمه: دریافت