شماره۳۰۰/۳۴۶۷۲                                                                      ۲۲/۵/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح موضعی در حریم شهر کوهسار
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز
در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند ؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ خود با توجه به اینکه در وضع موجود سطح قابل توجهی از حریم شهر کوهسار را مجموعه‌های مسکونی و مجتمعهای کارگاهی تشکیل می‌دهند و نظر به ضرورت اعمال مدیریت واحد و نظام‌مند نمودن ساخت و ساز‌ها و امکان کنترل میزان توسعه آنها در حریم شهر توسط شهرداری (به استناد مفاد ماده۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴) ضرورت تهیه طرح موضعی ساماندهی سکونتگاههای فوق را در چارچوب ضوابط حریم (ابلاغی در مدارک جامع) مورد تصویب قرار داده و مقرر نمود طرح مذکور توسط اداره کل راه و شهرسازی البرز و با همکاری استانداری البرز و شهرداری کوهسار ظرف مدت ۶ ماه تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز و کنترل توسط دبیر‌خانه شورای عالی ابلاغ گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۹۵۸
زمان انتشار: سه‌شنبه،۱۹ شهریور ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۶۱۲
فایل ضمیمه: دریافت