شماره۳۰۰/۵۱۸۸۵                                                                       ۱/۱۰/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر مشهد
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۳ طرح جامع شهر مشهد را پیرو مباحث جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ خود و صورتجلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ کمیته فنی و با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری بافتهای واجد ارزش مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود:
۱ـ کلیه بندهای صورتجلسه کمیته فنی مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ درباره حریم و ضوابط مقررات آن مورد تأکید قرار گرفت.
۲ـ مقرر گردید دبیرخانه شورای عالی طی مکاتبه‌ای آخرین مصوبه کمیسیون سیاسی امنیتی دولت درباره مرز شهرستان‌های مشهد و بینالود را از دبیرخانه دولت استعلام و نقشه آن را در مصوبه حاضر ملاک عمل قرار دهد.
۳ـ مشاور تهیه‌کننده طرح موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته نقشه پهنه‌بندی حریم و ضوابط آن را در قالب تدقیق طرح مجموعه شهری مشهد به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
شماره انتشار: ۲۰۳۴۳
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۷۴۳
فایل ضمیمه: دریافت