شماره۳۰۰/۳۳۹۲۳                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر شبانکاره
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر
پیرو نامه شماره ۳۰۰/۱۵۰۵۳ مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ موضوع اعلام مصوبه طرح جامع شهر شبانکاره بدینوسیله اعلام می‌دارد بند ذیل به اعلام مصوبه قبلی افزوده می‌گردد.
در حریم شهر پهنه گردشگری کاهش یافته و کل مساحت حریم به حداکثر ۵ برابر مساحت محدوده شهر کاهش یابد و کمربندی و حرایم در نقشه مشخص گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۹۴۲
زمان انتشار: چهارشنبه،۳۰ مرداد ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۶۰۶
فایل ضمیمه: دریافت