شماره۳۰۰/۳۴۳۳۲                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر گرگان
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان
در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ خود طرح جامع شهر گرگان را مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱ـ طرح پیشنهادی شامل کاربری اراضی پیشنهادی و جدول سرانه‌های پیشنهادی و رنگ کاربری‌ها بر‌اساس طرح تدقیق سرانه‌ها و تعاریف کاربری‌ها اصلاح گردد.
۲ـ اراضی باغ کنسولگری که در محدوده بافت تاریخ به ثبت رسیده در طرح جامع ابقاء گردد و تابع ضوابط و مقررات میراث فرهنگی قرار گیرد.
۳ـ لبه‌های خطوط محدوده و حریم شهر بر عوارض طبیعی و اماکن ساخته شده قانونی منطبق و اصلاح گردد، بگونه‌ای که مساحت محدوده و حریم شهر افزایش پیدا نکند، کنترل این بند به عهده دبیر‌خانه شورای عالی می‌باشد.
۴ـ با توجه به اهمیت حفظ اراضی زراعی جنگلی رعایت بند۱ مصوبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ شورای عالی شهر‌سازی و معماری در زمینه بررسی مغایرتهای اساسی گرگان (جنگل ناهار خوران) در این طرح الزامی است.
۵ ـ تمهیدات لازم جهت خروج پادگان گرگان از محدوده شهر بر‌اساس قانون خروج پادگان‌ها از محدوده و حریم شهر‌ها فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
 
شماره انتشار: ۱۹۹۵۸
زمان انتشار: سه‌شنبه،۱۹ شهریور ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۶۱۲
فایل ضمیمه: دریافت