شماره۳۰۰/۷۲۴۳۰                                                                     ۲۶/۱۲/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح انتقال پادگان تبریز
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی  شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲، طرح انتقال پادگان تبریز را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
نظرات کمیته فنی در جلسه قرائت شد و پیرو جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. در مورد بند ۵ مصوبه کمیته فنی شورا نیز، موضوع به تجدیدنظر طرح جامع احاله شد. همچنین با توجه به طرح جامع تجدید نظر شهر تبریز، شورا بر تسریع امر برای مراحل بعدی تصویبی تأکید نموده و مقرر نمود با پیگیری مسئولین محترم استان هر چه سریعتر طرح تجدید نظر به دبیرخانه شورای عالی  ارسال گردد.
معاون معماری و شهرسازی  و دبیر شورای عالی  معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
شماره انتشار: ۲۰۱۲۲
زمان انتشار: سه‌شنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۶۷۱
فایل ضمیمه: دریافت