شماره۳۰۰/۳۴۶۷۷                                                                       ۲۲/۵/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص تغییر کاربری اراضی بنیاد تعاون ناجا شهر تبریز
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ خود موضوع تغییر کاربری مجموعاً ۴۱۴۴۶ مترمربع پلاک ثبتی ۸۲۴۲ بخش ۵ شهر تبریز (بند ۷ صورتجلسه کمیسیون ماده۵ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱) از کاربریهای اداری، فضای سبز و باغ به تجاری، خدماتی، تفریحی و فرهنگی (میراث فرهنگی) را مورد بررسی قرار داد بشرح ذیل تصمیم‌گیری گردید.
۱ـ مجموع مساحت ۴۱/۹۶۵۰ متر‌مربع شامل ابنیه میراثی (ضمن واگذاری به سازمان میراث) و حرایم سبز آن حفظ گردد و با متولی مربوطه (سازمان میراث فرهنگی بر‌اساس قوانین موجود) هماهنگ گردد.
۲ـ حداکثر ارتفاع بنا‌های تجاری و خدماتی احداثی در پلاک مذکور حداکثر یک طبقه روی همکف خواهد بود.
۳ـ مساحت کاربری فضای سبز پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی مصوب حفظ گردد که با توجه به نامه شماره ۱۲/۷۳۶۰/۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ و ۳۴۹۸۷/۵۰/۹۲ مورخ ۹/۵/۱۳۹۲ معاونت شهر‌سازی و معماری اداره کل راه و شهر‌سازی استان از محل منابع تأمین شده همین پروژه در محل دیگری احداث شده است.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۹۵۸
زمان انتشار: سه‌شنبه،۱۹ شهریور ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۶۱۲
فایل ضمیمه: دریافت