شماره۹۱/۳۰۰/۱۶۹۷۰                                                                  ۲۴/۳/۱۳۹۱
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص الحاق ۳۰ هکتار اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان
 به محدوده شهر گرمسار
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۱، موضوع الحاق ۳۰ هکتار اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان به محدوده شهر گرمسار را که در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیته فنی شورای عالی ارجاع گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شهردار محترم و رییس محترم شورای اسلامی شهر گرمسار و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۶۰۶
زمان انتشار: چهارشنبه،۷ تیر ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۴۷۶
فایل ضمیمه: دریافت