شماره ۳۰۰/۵۱۸۹۰                                                                      ۱/۱۰/۱۳۹۳
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
درخصوص طرح جامع ناحیه شرق کرمان
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی، طرح جامع ناحیه شرق کرمان را در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۹۳ خود مورد بررسی قرارداد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
۱ـ جمعیت آتی ناحیه با نرخ رشد ۳% معادل ۷۰۰۰۰۰ (هفتصدهزار نفر) برای افق ۱۴۱۰ مورد تائید است.
۲ـ سند سطح‌بندی خدمات و مراکز جمعیتی به نحوی اصلاح گردد که تمام سطح ناحیه را دربر گرفته و همه مراکز جمعیتی در تقسیمات سه‌گانه منظومه ـ مجموعه ـ حوزه قرار گیرند.
۳ـ عنـاوین پهنه‌ها در سند پهنه‌بندی اراضی دقیقاً بر عناوین پهنه‌های تعریف‌شده در جداول (مجاز، مشروط، ممنوع) ضوابط و مقررات نحوه استفاده از اراضی منطبق گردد.
۴ـ آخرین حریم مصوب شهرها در سطح ناحیه در سند منطقه‌بندی (پهنه‌بندی) لحاظ گردد.
۵ ـ سند تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات ارائه گردد.
۶ ـ حریم حفاظتی پیرامونی (منظر فرهنگی) ارگ تاریخی بم (اثر ثبت شده جهانی) و ضوابط خاص آن بایستی به علت تأثیر مستقیم در پروژه‌های پیشنهادی بر روی نقشه منطقه‌بندی کاربری منعکس گردد.
۷ـ در راهنمای نقشه منطقه‌بندی عناوین زیر اصلاح گردند:
۱ـ۷ منطقه گردشگری دهبکری به منطقه نمونه گردشگری دهبکری
۲ـ۷ ارگ بم به ارگ جدید بم
۳ـ۷ تپه‌های ماسه‌ای به تپه‌های ماسه‌ای (کلوت)
۸ ـ در جداول و ماتریس‌های ضوابط و مقررات، ضوابط و مقررات دستگاه‌های بخشی دقیقاً لحاظ گردد و ضوابط مجاز، مشروط، ممنوع منحصر به نظر دستگاه مزبور در پهنه مورد نظر باشد.
لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی
شماره انتشار: ۲۰۳۴۳
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۷۴۳
فایل ضمیمه: دریافت