شماره۳۰۰/۳۷۹۲۰                                                                       ۱۰/۶/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص
مغایرت اساسی شهر مریوان
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ خود موضوع مغایرت اساسی شهر مریوان (الحاق ۵۹۰ هکتار به محدوده شهر) را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
با الحاق روستای موسک به مساحت ۱۱۰هکتار و همچنین اراضی تعاونی‌های مختلف مسکن در پیرامون شهر مریوان به میزان ۴۸۰ هکتار موافقت و مقرر شد در مجموع ۵۹۰ هکتار اراضی پیشنهادی، ۵۰ درصد به خدمات عمومی و معابر اختصاص یافته و مابقی به کاربری مسکونی با تراکم ۱۲۰ درصد وحداکثر دو طبقه اختصاص یابد. نقشه کاربری اراضی پس از اخذ فرم (ج) سبز از اعضای تعاونی‌ها و ارائه لیست مذکور به دبیرخانه شورای عالی تهیه و پس از کنترل توسط این دبیرخانه، اسناد طرح ابلاغ گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. بدیهی است ارائه کلیه مصوبات استانی در مراجع ذیربط ـ که از ملزومات طرح موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است ـ به دبیرخانه شورای عالی در زمان ابلاغ ضروری می‌باشد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
شماره انتشار: ۱۹۹۵۸
زمان انتشار: سه‌شنبه،۱۹ شهریور ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: ۶۱۲
فایل ضمیمه: دریافت