وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی
      شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ 29/6/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور یکپارچه‌ نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی در کشور تصویب نمود:      1ـ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیت‌های قانونی، اموال، دارایی‌ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌شود.      2ـ نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به « سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر می‌یابد.      3ـ رییس سـازمان به پیشنهاد شورای عالی اسـتاندارد و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.      4ـ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تشکیل می‌شود تا برای تعیین تکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، دارایی‌ها و تعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت 1 ماه اقدام کند.      تبصره ـ این کمیته موظف است طی مدت 2 ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دسـتگاه‌های اجرایی کـشور را شناسایی و در سازمان ملـی استاندارد ایـران تجمیع نماید.      5 ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت 3 ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نماید.      6 ـ رییس سازمان ملی استاندارد ایران، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه نماید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره انتشار: ۱۹۴۰۹
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۲۸ مهر ۱۳۹۰
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۴۰۹
فایل ضمیمه: دریافت