معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور       شورای عالی اداری در یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ 30/4/1389 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در اجرای مفاد مصوبه شماره 11822/1901 مورخ 29/1/1383 شورا تصویب نمود:       1ـ مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی از تاریخ تصویب این مصوبه مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در رشته یا مقاطع تحصیلی مختلف نمی‌باشد و کلیه دانشجویان موجود این مرکز تا پایان تحصیلات خود (حداکثر سال 1390) به ادامه تحصیل می‌پردازند.       2ـ پس از فارغ‌التحصیلی کلیه دانشجویان مرکز، کارکنان موجود (اعم از اعضاء هیأت علمی و غیرعلمی) در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرند تا به تناسب تخصص آنها، در واحدهای مربوطه توزیع گردند.       3ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مسؤول حُسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه می‌گردد.
شماره انتشار: ۱۹۰۷۳
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۸۹
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۰۷۳
فایل ضمیمه: دریافت