وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهورمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی       شورای عالی اداری در یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ 30/4/1389 ، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در امر تنظیم بازار مواد پروتئینی (حیوانی) و استفاده بهینه از منابع مالی، فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی موجود و جلوگیری از تداخل وظایف بین دستگاه‌های اجرایی تصویب نمود:       1ـ شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه وظایف و اختیارات از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی وابسته می‌گردد.       2ـ برای تعیین تکلیف اعتبارات، تعهدات، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات شرکت پشتیبانی امور دام کشور، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تشکیل و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به آن تصمیم‌گیری خواهدنمود.       3ـ وزارت بازرگانی مسؤول حُسن اجرای این مصوبه بوده و موظف است گزارش چگونگی اجرای این مصوبه را ظرف مدت (3) ماه به شورای عالی اداری ارایه نماید.
شماره انتشار: ۱۹۱۰۲
زمان انتشار: چهارشنبه،۷ مهر ۱۳۸۹
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۱۰۲
فایل ضمیمه: دریافت