معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهورمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارتخانه‌هاسازمان‌ها و مؤسسات دولتی ـ نهادهای انقلاب اسلامی ـ استانداری‌های کشور        شورای عالی اداری در یکـصد و سی و هـشتمین جلـسه مورخ 30/4/1389 و در اجرای مفاد مصوبات شماره 2056/12/1 مورخ 19/2/1377 و شماره 290/13.ط مورخ 30/7/1379 شورا، به منظور تطبیق ترکیب اعضاء و وظایف شبکه تحول اداری کشور در دسـتگاه‌های اجـرایی و نیـز اعمال تغییرات لازم در آن با توجه به تغـییرات ساختـاری به عمل آمده تصویب نمود:        1ـ اعضای ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:        ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور: رییس ستاد        ـ معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور: نایب رییس        ـ یک نفر از معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به انتخاب معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.        ـ رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی.        ـ چهارنفر از معاونان وزارتخانه‌ها (از بخش‌های امور فرهنگی و آموزشی، امور اجتماعی، امور زیربنایی و امور تولیدی) صاحب‌نظر در مسایل مدیریت به پیشنهاد رییس ستاد و تأیید رییس شورای عالی اداری.        ـ چهار نفر صاحب نظر در مسـایل مدیریـت و منابع انسانی و فناوری اطلاعات به پیشنهاد رییس ستاد و تأیید رییس شورای عالی اداری.        ـ رییس امور بهره‌وری و همکاری‌های بین‌المللی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور: عضو و دبیر ستاد.        2ـ عبارت‌های « سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» و « رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» در مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی اداری، مربوط به شبکه راهبری تحول اداری به ترتیب به « معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور» و « معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور» اصلاح می‌‌گردد.        3ـ ترکیب اعضاء « کارگروه تخصصی تحول امور اداری، بهره‌وری و فناوری اطلاعات» شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح زیر اصلاح می‌گردد:        ـ تغییر ردیف (5) از « مدیرعامل شرکت مخابرات استان» به « مدیرکل فناوری و ارتباطات استان».        ـ اصلاح کلمه « رییس» به « مدیرکل» در ردیف‌های (6)، (8)، (10) و (11).        ـ اضافه نمودن عبارت زیر با شماره 15 به ترکیب اعضاء کارگروه:        « یکی از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در استان» به پیشنهاد رییس کارگروه و تأیید استاندار.        4ـ عبارت ذیل به مجموعه وظایف ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور، شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، کمیسیون‌های تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، کارگروه تخصصی تحول امور اداری، بهره‌وری و فناوری اطلاعات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اضافه می‌گردد:        « انجام مأموریت‌ها و وظایف محول‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن.»        5 ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مسؤول حُسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری، گزارش اجرای آن را به شورا ارایه خواهدنمود.
شماره انتشار: ۱۹۰۷۳
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۸۹
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۰۷۳
فایل ضمیمه: دریافت