شماره انتشار: ۱۹۹۴۲
زمان انتشار: چهارشنبه،۳۰ مرداد ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: ۶۰۶
فایل ضمیمه: دریافت