(مصوب جلسه 687 مورخ 6/2/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی       ماده واحده « شمول بند « ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تبصره‌های ذیل آن به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در جلسه 687 مورخ 6/2/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء، ابلاغ می‌شود:      ماده واحده ـ « بنا به ماهیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مؤسسه پژوهشی طبق مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس رویه سابق و مستنداً به شمول مقررات مشابه قبلی ناظر بر مؤسسات هیأت امنایی بر دبـیرخانه مزبور، این دبیـرخانه کماکان مشمول مقررات مربـوط از جمله بنـد ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های ذیل آن بوده و تمامی مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأت امنای دبیرخانه شورای عالی، پس از تأیید رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.»
شماره انتشار: ۱۹۴۴۲
زمان انتشار: چهارشنبه،۹ آذر ۱۳۹۰
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۴۴۲
فایل ضمیمه: دریافت