(مصوب جلسه 662 مورخ 21/2/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
       شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 662 مورخ 21/2/1389 و براساس پیشنهاد مورخ 1/10/1388 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه « الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه 398 مورخ 20/3/1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» را به شرح ذیل، تصویب نمود:       « ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا معاون ذیربط وی».
شماره انتشار: ۱۹۰۱۶
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۵ خرداد ۱۳۸۹
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۰۱۶
فایل ضمیمه: دریافت