شورای عالی انقلاب فرهنگی»
مصوبه جلسه 188 مورخ 10/6/1388 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی
(بنا به تفویض شورای عالی انقلاب فرهنگی)
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی        شـورای معین شورای عالی انقلاب فرهنـگی در جلسه 188 مورخ 10/6/1388، بنا به پیشنهاد مورخ 9/10/1386 فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و براساس تفویض شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضویت نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ترکیب شورای راهبردی سیاستگذاری کلان امور مربوط به دانشجویان خارجی را در قالب الحاق یک بند به ماده 4 اصلاحی مصوبه ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی و فوق برنامه دانشجویان خارجی (مصوب 27/6/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، به شرح ذیل تصویب نمود:       «12ـ نماینده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.»
شماره انتشار: ۱۹۴۴۲
زمان انتشار: چهارشنبه،۹ آذر ۱۳۹۰
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۴۴۲
فایل ضمیمه: دریافت