معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
شماره انتشار: ۰
زمان انتشار: دوشنبه،۲۵ شهریور ۱۳۸۷
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: شماره ویژه نامه:
فایل ضمیمه: دریافت