(مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)           شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 643 مورخ 22/2/1388، براساس مصوبه جلسه 182 مورخ 25/1/1388 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده « موافقت با اصل تأسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی‌سینا» را به شرح ذیل تصویب نمود:           « ماده واحده ـ با توجه به اهمیت زیست فناوری در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی و با لحاظ رشد شتابان و تصاعدی آن در دنیا و براساس ضرورتهای فعلی، شورای انقلاب فرهنگی با تأسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی سینا تحت نظر انستیتو پاستور ایران و در چارچوب سند ملی زیست فناوری موافقت می‌نماید.           تبصره ـ اساسنامه این پارک ملی، توسط شورای گسترش آموزش‌عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب خواهدرسید.»
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
شماره انتشار: ۱۸۷۹۳
زمان انتشار: دوشنبه،۱۶ شهریور ۱۳۸۸
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۷۹۳
فایل ضمیمه: دریافت