اصلاحات بعدی آن»(مصوب جلسه 662 مورخ 21/2/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
       شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 662 مورخ 21/2/1389 و براساس پیشنهاد مورخ 26/7/1388 دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره، ماده واحده « اصلاح و تکمیل مصوبه تشکیل حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (مصوب جلسه 533 مورخ 7/11/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و اصلاحات بعدی آن» را به‌شرح ذیل تصویب نمود:       « ماده واحده ـ مصوبه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (مصوب7/11/1382 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و اصلاحات بعدی آن (مصوب 20/4/1385 و 27/1/1387 به شرح بندهای ذیل اصلاح و تکمیل می‌شود:       1ـ با ادغام بندهای 12 و 13 ماده 3 (اصلاحی 20/4/1385 شورای عالی) یکی از دو معاون پژوهشی یا فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مشروط به حضور منظم و مؤثر در جلسات، عضو هیأت خواهند بود.       2ـ بند 7 ماده 3 (اصلاحی 20/4/1385 شورای عالی) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:       «یکی از معاونان ذیربط مدیر حوزه علمیه»       3ـ بند ذیل به عنوان بند 17 به ماده 3 اضافه می‌شود:       «رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم».       4ـ تبصره الحاقی به بند 1 ماده 3 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:       « ـ رئیـس هیأت، به پیشنهاد هیأت و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شود.»       5 ـ تبصره ذیل به عنوان تبصره جدید الحاقی به ماده 3 اضافه می‌شود:       « دبیر هیأت توسط رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، تعیین می‌شود.»       « تبصره ـ ضمن تأکید بر لزوم لغو عضویت دستگاه‌ها و مؤسسات و افراد غیرمؤثر در تولید علم و غیرمنظم در جلسات، هیأت مجاز است طبق آیین‌نامه نسبت به این امر اقدام نماید.»  
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
شماره انتشار: ۱۹۰۱۶
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۵ خرداد ۱۳۸۹
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۰۱۶
فایل ضمیمه: دریافت