(مصوب جلسه 662 مورخ 21/2/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
       شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 662 مورخ 21/2/1389 براساس پیشنهادهای مورخ 2/9/1388 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 23/8/1388 رئیس دانشگاه تهران، ماده واحده «تجویز ارائه برخی از دروس به زبان غیرفارسی در واحدهای بین‌المللی دانشگاههای تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف در موارد خاص» را به شرح ذیل تصویب نمود:       «ماده واحده ـ ضمن تأکید بر لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، واحدهای بین‌المللی دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف می‌توانند در برخی از کلاس‌های خاص، دروسی را طبق شرایط ذیل به زبان غیرفارسی تدریس نمایند:       1ـ کلاس‌های مزبور باید صرفاً برای دانشجویان خارجی که امکان استفاده از زبان فارسی را ندارند، تشکیل شده باشد.       2ـ برای کـلیه دانشجویان خـارجی، بایستـی دوره ویژه آموزش زبـان فارسی برگزار شده و شرط فراغت از تحصیل این دانشجویان، اخذ مدرک پایان دوره مزبور خواهد بود.       3ـ برنامه فرهنگی و اسلامی جامعی به محوریت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های فوق، برای دانشجویان خارجی تدارک دیده شود.       تبصره 1ـ مجوز موضوع این ماده واحده برای اجرای آزمایشی و در یک دوره زمانی 5 ساله می‌باشد.       تبصره 2ـ نظارت بر حسن اجرای این ماده واحده با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مراجع مزبور گزارش سالیانه‌ای از اجرای این مصوبه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهند داد.»
شماره انتشار: ۱۹۰۱۶
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۵ خرداد ۱۳۸۹
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۰۱۶
فایل ضمیمه: دریافت