شماره۱۵۳۸۷۱/ت۴۹۸۳۴هـ                                                           ۲۶/۹/۱۳۹۲
لغو تبصره (۱) ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۵۳۳۰/ت۴۸۲۱۰هـ
مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲
وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۸۳۱۳/۹۲ مورخ ۴/۸/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو‌سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تبصره (۱) ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۵۳۳۰/ت۴۸۲۱۰هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ لغو و عبارت «تبصره (۲)» به «تبصره» اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۰۴۱
زمان انتشار: شنبه،۳۰ آذر ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۶۴۳
فایل ضمیمه: دریافت