شماره۷۷۰۶۲/۵۵۳                                                                     ۲۳/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۳۵۰۱۴/۳۱۲۷۹ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره۴۴۴۳                                                                                ۱۶/۱/۱۳۹۱
وزارت جهاد کشاورزی
«قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» که در جلسه علنی روز چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۷۰۶۲/۵۵۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
 
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده و دو ضمیمه موضوع ماده (۲) آن به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
 
بسم‌الله الرحمن الرحیم
 
موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که من‌بعد «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با تمایل به توسعه هر چه بیشتر همکاریهای دوجانبه درزمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات‌، بهبود حفاظت از قلمرو کشورهای خود در برابر انتقال اندامگان (ارگانیسم)های قرنطینه‌ای گیاهی‌، محدود کردن ضایعات بالقوه ناشی از آنها و تسهیل تجارت و تبادل بذر، مواد نباتی و سایر کالاهای مشمول مقررات قرنطینه و حفظ نباتات دو کشور در موارد ذیل توافق نمودند:
ماده۱ـ مراجع ذی‌صلاح طرفهای متعاهد که مسؤول اجرای این موافقتنامه خواهند بود، عبارتند از:
ـ از طرف ایران‌: وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران‌
ـ از طرف روسیه: وزارت کشاورزی جمهوری فدراسیون روسیه‌
ماده۲ـ در متن این موافقتنامه‌، اصطلاح «اندامگان (ارگانیسم)‌های قرنطینه‌ای‌» به آفات‌، بیماریهای گیاهی و علف‌های هرزی که در ضمائم (۱) و (۲) این موافقتنامه ذکرشده‌،
اشاره دارد.
مراجع ذی‌صلاح طرفهای متعاهد حق تغییر و اصلاح فهرستهای مربوط به خود را در آینده دارند.
هر تغیـیر یا اصلاحی‌، از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع مراجع ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر خواهد رسید و شصت روز پس ‌از چنـین اطلاعیه‌ای‌، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده۳ـ مراجع ذی‌صلاح طرفهای متعاهد، همه ساله حداکثر تا یازدهم اسفندماه برابر با اول ماه مارس‌، اطلاعات مربوط به ظهور و انتشار اندامگان (ارگانیسم)‌های قرنطینه‌ای گیاهی در داخل قلمرو خود را که در فهرستهای مندرج در ضمائم (۱) و (۲) این موافقتنامه گنجانده شده است‌، مبادله خواهند کرد.
ماده۴ـ طرفهای متعاهد متعهد می‌گردند هنگام ورود، صدور و عبور (ترانزیت‌) بذور، مواد نباتی و سایر کالاهایی که آفات‌، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز می‌توانند روی آنها رشد کرده و منتشر شوند، (که از این پس کالاهای تحت‌قرنطینه نامیده می‌شوند ) مقررات قانونی جاری در کشورهای طرفهای متعاهد در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات را رعایت نمایند.
صادرات‌، واردات و عبور (ترانزیت‌) کالاهای تحت قرنطینه از قلمرو کشور یک طرف متعاهد به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر ازطریق نقاط مرزی تعیین شده توسط مرجع ذی‌صلاح کشور وارد کننده‌، انجام می‌شود.
ماده۵ ـ طرفهای متعاهد موافقت نمودند که هنگام صدور کالاهای تحت قرنطینه‌، از کاغذ، پلاستیک و سایر موادی که منشأ گیاهی نداشته باشد برای بسته‌بندی کالاها استفاده نمایند.
وسایل حمل ‌و نقل کالاهای تحت قرنطینه باید درصورت لزوم قبل از بارگیری به دقت تمیز و ضدعفونی شوند.
ماده۶ ـ همه کـالاهای تحت قرنطینه‌ای که از قلمرو کشور یک طرف متعاهد به (یا از طریق‌) قلمرو کشور طرف دیگر متعاهد صادر می‌گردد باید گواهی بهداشت نباتی صادره توسط مرجع قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات کشور صادرکننده را مبنی بر گواهی عدم آلودگی کالا به هـرگونه اندامگان (ارگانیسـم)‌های قرنطیـنه‌ای‌، به همراه داشته باشد. گواهی بهداشـت نباتی باید به زبان رسمی کشور صادرکـننده و به زبان انگلیسی تهیه گردد.
مراجع ذی‌صلاح طرفهای متعاهد هنگام ورود و یاعبور (ترانزیت‌) کالاهای تحت قرنطینه‌ای خاص‌، حق مطرح ساختن شرایط و ضوابط تکمیلی جدید درمورد مسائل بهداشت نباتی را برای خود محفوظ می‌دارند.
ماده۷ـ مراجع ذی‌صلاح طرفهای متعاهد درصورت کشف اندامگان (ارگانیسم)‌های قرنطینه‌ای به هنگام بازرسی بهداشت نباتی حق دارند کالای تحت قرنطینه را به کشور صادرکننده عودت یا آن را ضدعفونی نمایند. مراجع مزبور درصورتی که ضدعفونی میسر نباشد مجاز به معدوم‌سازی آنها طبق مقررات بهداشت نباتی خود خواهند بود. مرجع ذی‌صلاح کشور وارد کننده‌، مرجع ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر را به صورت کتبی از اقدامات اتخاذ شده مطلع خواهد کرد.
هـزینه‌های ضدعـفونی‌، عودت یا امحـاء کالاهای تحـت قرنطینه مزبور توسـط سازمان صادرکننده یا کسانی که مسؤول تحویل این کالاها هستند، پرداخت و جبران خواهد شد.
ماده۸ ـ مراجع ذی‌صلاح طرفهای متعاهد درصورت لزوم کمکهای علمی و فنی و سایر انواع کمکها در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات را برای یکدیگر فراهم خواهند ساخت‌.
ماده۹ـ مراجع ذی‌صلاح طرفهای متعاهد درصورت لزوم‌، به منظور حل و فصل اختلافات احتمالی‌، تحقق تعهدات طرفهای متعاهد و نیز تبادل اطلاعات و نظرات کارشناسی در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات نسبت به برگزاری جلسات مشورتی (حداقل یک بار در سال‌) اقدام خواهند نمود.
زمان و مکان برگزاری اجلاسها براساس توافق طرفهای متعاهد تعیین می‌گردد.
مخارج مربوط به برگزاری اجلاسها به عهده کشور میزبان می‌باشد.
هزینه‌های سفر هر طرف توسط طرف اعزام کننده تقبل خواهد شد.
ماده۱۰ـ اختلافاتی که در جریان اجرای این موافقتنامه بروز می‌کند، توسط مراجع ذی‌صلاح طرفهای متعاهد حل و فصل می‌گردد و چنانچه نتیجه مطلوب حاصل نشود، موضوع اختلاف از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده۱۱ـ این موافقتنامه تأثیری بر حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد که ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی و موافقتنامه‌های با طرف ثالث در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات می‌باشد، نخواهد داشت‌.
ماده۱۲ـ این موافقتنامه برای یک دوره پنج ساله منعقد گردیده است و پس از گذشـت یک مـاه از تاریخ دریافت اطلاعـیه کتبـی طرفـهای متـعاهد پیرامـون انجام تشریـفات داخلی کـشور آنها که بـرای لازم‌الاجراء شـدن این موافقتـنامه لازم است‌، لازم‌الاجراء خواهد شد.
چنانچه هیچ یک از طرفهای متعاهد تصمیم خویش را مبنی بر خاتمه موافقتنامه حداقل شش ماه قبل از تاریخ انقضاء آن به ‌طور کتبی اعلام نکند، این موافقتنامه خود به خود برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید می‌شود.
ماده۱۳ـ از تاریخ اجرای این موافقتنامه‌، قراردادهای میان دولت پادشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی درمورد «دفع آفات و مبارزه با امراض نباتی‌» و «مبارزه با ملخ در نواحی سرحدی‌» مورخ ۴/۶/۱۳۱۴ هجری شمسی برابر با ۲۷ اوت ۱۹۳۵ میلادی و الحاقیه آن درمورد «مبارزه با آفات گیاهی‌» مورخ ۱۱/۷/۱۳۲۴ هجری شمسی برابر با ۳ اکتبر ۱۹۴۵ میلادی در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه کأن‌لم یکن تلقی خواهد شد.
این موافقتنامه در مسکو در تاریخ سیزدهم اسفند ماه ۱۳۸۲ هجری شمسی برابر با سوم مارس ۲۰۰۴ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی‌، روسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می‌باشد. درصورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت‌.
 
                  از طرف دولت                                   از طرف دولت
          جمهوری اسلامی ایران                       فدراسیون روسیه
ANNEX NO.۱
ضمیمه شماره ۱
TO the agreement between the Government of the Islamic Republic of Iran and the Government of the Russian Federation on cooperation in the field of plant quarantine and plant protection
براساس موافقتنامه فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال روسیه برای همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات
 
LIST
فهرست
Of pests, plant pathogens and weeds
Of quarantine concern for the Islamic Republic of Iran
آفات و عوامل بیماریزای گیاهی و علف‌های هرز قرنطینه‌ای جمهوری اسلامی ایران
 
List of quarantine plant pests (A۱)
فهرست آفات گیاهی قرنطینه
 
باکتری                                                                                        Bacteria:
گرینینگ مرکبات            Citrus greening bacterium (Liberobacter spp.)
پژمردگی باکتریایی یونجه
                Clavibacter michiganecsis sub sp. insidiosus Davis et al.
شانکر باکتریایی گوجه فرنگی
    Clavibacter michiganensis sub sp. michiganensis Davis et al.
پوسیدگی حلقوی سیب‌زمینی
  Clavibacter michiganensis sub sp. Sepedonicus Davis et al.
کوتوگلی راتون نیشکر                      Clavibacter xyli var. xyli Davis et al.
لکه قهوه‌ای باکتریایی
 Curtobacteriium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens Collins & Jones
پژمردگی آوندی یا بیماری استوارت ذرت      Erwinia stewartii Mergaert et al.
گال باکتریایی زیتون Pseudomonas savastanoi Gardan et al.                  
پژمردگی باکتریایی میخک
  Pseudomonas caryophylli Starr & Burkholder
لکه زاویه‌ای خیار
  Pseudomonas syringae pv.lachrymans Young et al.
زوال باکتریایی درختان میوه هسته
Pseudomonas syringae pv. Persicae Young et
دار                                                                                                        al.
بلایت نخود                         Pseudomonas syringae pv.pisi Young et al.
لکه برگی کنجد           Pseudomonas syringae pv. Sesame Young et al.
پژمردگی باکتریایی سیب‌زمینی            Ralstonia solanacearum Race I & II
سوختگی برگ نیشکر                          Xanthomonas albilineans Dowson
شانکر باکتریایی مرکبات              Xanthomonas axonopodis pv. Citri Dye
لکه تاولی باکتریایی سویا         Xanthomonas campestris pv.glycines Dye
زردی سنبل                      Xanthomonas campestris pv. hyacinthi Dye
شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار
  Xanthomonas campestris pv.pruni Dye
بلایت باکتریایی کنجد              Xanthomonas campestris pv.sesame Dye
بیماری صمغ‌زای نیشکر
     Xanthomonas campestris pv.vasculorum Dye
لکه زاویه‌ای توت فرنگی              Xanthomonas fragariae kennedy & king
بلایت باکتـریایی برنج
       Xanthomonas oryzae pv. Oryzae Swinge et al.
لکه نواری برنج          Xanthomonas oryzae pv. Oryzicola Swinge et al.
بیماری پیرس انگور                                     Xylella fastidiosa Wells et al.
شانکر باکتریایی انگور                       Xylophilus ampelinus Willems et al.
فیتوپلاسما                     Mycoplasma-like-organisms (phytoplasmas):
جارویی سیب                                                              Apple proliferation
پیچیدگی و زردی برگ زردآلو                                 Apricot chlorotic leafroll
زردی مرگ‌آور گیلاس                                               Cherry lethal yellows
زردی اروپای درختان میوه هسته‌دار                  European stone fruit yellows
بیماری زردی انگور                                           Grapevine yellows disease
جاروی جادوگر لیموترش
  Lime withes broom (phytoplasma aurantifoli) 
زردی مرگ‌آور گیاهان Plant lethal yellowing                                           
بیماری ایکس هلو   Peach x disease                                                          
رزت هلو   Peach rosette                                                                        
زردی هلو                                                                           Peach yellows
زوال گلابی                                                                              Pear decline
بیماری تورم جوانه سیب‌زمینی                                                 Potato stolbur
بیماری شاخه علفی نیشکر                                      Sugarcane grassy shoot
قارچ                                                                                                Fungi:
قارچ پژمردگی بلوط                                   Ceratocystis fagacearum Hunt
قارچ شانکر چنار                                  Ceratocystis fimbriata f.sp.platani
قارچ بلایت بلوط                                         Crephonectria parasitica Barr
مال سکو مرکبات             Phoma tracheiphila kantachveli & Gikachvili
شانکر ساقه آفتابگردان
  Diaporthe helianthi Muntanola- Cvetkovicl Mihaljcevie & Petov
شانکر ساقه سویا
Diaporthe phaseolorum var. caulivora Athow & Caldwell
بلایت داودی                   Didymella chrysanthemi Garibildi & Gullino
زنگ گال غربی کاج                   ٍ Endocronartium harknessii Y Hiratsuka
لکه تاولی چای                                               Exobasidium vexans Masse
قارچ عامل بیماری فوزاریومی خرما
                                 Fusarium oxysorum f.sp. albedinis Gordon
پژمردگی فوزاریومی لوبیای چشم بلبلی
  Fusarium oxysorum f.sp. ciceris Matuo & Sato
آنتراکنوز پنبه                                            Glomerella gossypii Edgerton
پوسیدگی سیاه میوه انگور                  Guignardia bidwellii Viala & Ravas
لکه سیاه مرکبات                                            Guignardia citricarpa kiely
زنگ ژاپنی گلابی      Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamam
زنگ سرو و سیب
    Gymosporangium joniperi – virginianae Schwein
لکه برگی بادام زمینی                        Mycosphaerella arachidis Deighton
بلایت قهوه‌ای برگ کاج                            Mycosphaerella dearnessii Barr
قارچ عامل سیگاتوکای سیاه موز           Mycosphaerella fijiensis M.Morelet
بلایت چسبناک ساقه خیار                         Mycosphaerella melonis Rehm
قارچ عامل سیگاتوکای موز
  Mycosphaerella musicola R.Leach ex J.L.Mulder
لکه برگی فلفل                                 Phaeoramularia capsicola Deighton
پوسیدگی قهوه‌ای ساقه سویا                          Phialophora gregata W.Gams
پوسیدگی سیاه ریشه خیار                 Phomopsis sclerotioides V.Kesteren
پوسیدگی ریشه پنبه                  Phymatotrichopsis omnivora Hennebert
پوسیدگی ریشه درختان آووکادو و گیاهان زینتی
Phytophthora cinnamomi Rands
پوسیدگی ریشه توت فرنگی
  Phytophthora fragariae var.fragariae Hickman
قارچ عامل پوسیدگی ریشه سویا
Phytophthora megasperma f.sp.glycines TIL Kuan & Erwin
سفیدک داخلی ذرت                           Peronosclerospora maydis C.Shaw
سفیدک دروغی فیلیپینی ذرت
  Peronosclerospora philippinensis C.G.Shaw
سفیدک دروغی چغندر قند
Peronosclerospora sacchari Shirai Shirai & Hara
سفیدک داخلی ذرت خوشه‌ای             Peronosclerospora sorghi C.G.Shaw
زنگ بادام زمینی                                                 Puccinia arachidis Speg.
زنگ برگی چغندرقند                                             Puccinia kuehnii Butler
زنگ معمولی چغندرقند                 Puccinia melanocephala H.&p.Sydow
زنگ سیب زمینی                                              Puccinia pittieriana Henn
لکه برگی گوجه‌فرنگی                                                  Septoria lycopersici
آنتراکنوز بادام زمینی            Sphaceloma arachidis Bitancout & Jenkins
پوسیدگی خشک ذرت           Stenocarpella macrospore (Earle) B.Sutton
پوسیدگی خوشه ذرت                    Stenocarpella maydis (Berk)B.Sutton
زگیل سیب‌زمینی             Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival
سیاهک سیب‌زمینی                                           Thecaphora solani Barrus
سیاهک برنج Tilletia barclayana (Bref) Sacc & P.Syd.                        
حشرات و دیگر بندپایان                                                     Insects and other
Arthropods:
پروانه میوه گلابی                                                       Acrobasis pirivorella
پروانه تورتریکس تابستان درختان میوه
  Adoxophyes orana Fischer von Roeslerstamm
سفید بالک مارپیچی مرکبات              Aleurocnthus spiniferus Quaintance
مگس میوه آمریکای جنوبی                 Anastrepha fraterculus Wiedemann
مگس میوه مکزیکی                                            Anastrepha ludens Loew
مگس میوه هند غربی Anastrepha oblique Macquart                               مگس میوه کارائیف                                        Anastrepha suspense Loew
سرخرطومی مکزیمیک پنبه                         anthonomus grandis Boheman
مگس میوه خر                                      Bactrocera cucurbitae Coquillett
مگس میوه شرقی                                             Bactrocera doralis Hendel
مگس میوه زیتون                                                Bactorcera oleae Gmelin
مگس میوه کوئیزالند                                         Bactrocera tryoni Froggatt
سوسک حجاز کوچ کاج                                    Blastophagus minor Hartig
سوسک حجاز ژاپنی کاج                           Blastophagus iniperda Linnaeus
سوسک شرقی                                       Blitopertha orientalis Waterhous
پروانه برگخوار کاج                                          Bupalus piniarius Linnaeus
پروانه ترتریکنی میخک                       Cacoacimorpha pronubana Hubner
پروانه میوه خوار هلو                               Carposina nionensis Walsinghm
مگس مدیترانه                                           Ceratitis capitata Wiedemann
مگس میوه فاتال                                                        Ceratitis rosa Karsch
زنجرک ذرت                                                              Ceratitis mila Naud
شپشک نرم تن پنبه                                                  Coccus viridis Green
سوسک سرخرطومی الو                            Conotrachelus nenuphar Herbst
پنبه سورگوم                                         Contarinia sorghicola Coquillett
سوسک سرخرطومی موز                              Cosmoolites sordidus Germar
پروانه مرکبات                                    Cryptophlebia leucotrata Meyrick
پروانه شرقی درختان میوه                                           Cydia molesta Busck
پروانه آلو                                                             Cydia prunivora Walsh
سوسک اروپایی جنوبی                            Dendroctonus micans Kugelann
پسیل مرکبات                                               Diaphorina citri Kuwayana
مگس گالزای داودی                                   Diarthronomyia chrysanthemi
ساقه خوار نیشکر آمریکایی                                              Diatraea sacchardis
زنبور خراط کاج                                                       Diprion pini linnaeus
کرم خاردار غوزه پنبه                                                        Earias fabia Stoll
زنجرک هندی پنبه                                        Empoasca devastans Diatant
کنه تارتن شش نقطه‌ای                        Eotetranychus dexmaculatus Riley
پروانه قهوه‌ای روشن سیب                                Epiphys ostivittana Walker
کک غده سیب زمینی                                              Epitrix tuberis Gentner
کنه کل لاله                                                        Eriophyes tulipae keifer
تریپس گل مغربی                              Frankliniella occidentalis Pergande
زنبور خراط اروپایی صنوبر                                      Gilpinia hercyniae hartig
سرخرطومی اکالیپتوس                             Gonipterus sctellatus Gyllenhal
سوسک سرخرطومی حاشیه سفید
        Graphogantus leucoloma Boheman
کرم غوزه پنبه آمریکایی                                         Helicoverpa zea Boddie
سرخرطومی قهوه‌ای بزرگ کاج                            Hylobius abietis Linnaeus
پروانه سفید آمریکایی                                           Hyphantria cunea Drury
سوسک پوستخوار سوزنی برگ                                   Ips amitinus  Echihoff
سوسک پوستخوار بزرگ کاج                                              Ips cembrae Heer
سوسک پوستخوار سوزنی برگ                                 Ips duplicatus Sahlberg
سوسک حجاز شرقی کاج                                                           Ips pini Say
سوسک پوستخوار صنوبر                                      Ips typographus Linnaeus
مورچه آرژانتینی                                                       Iridomyrmes humilis
مگس مینوز مارپیچی نخود                  Liriomyxa huidobrensis Blanchard
مگس مینوز سبزیجات                                   Liriomyxa sativae Blanchard
پروانه ابریشم باف                                        Limantria monacha Linnaeus
پنبه گندم                                                        Mayetiola destructor Sey
سرخرطومی ساقه خوار هند غربی              Metamasius hemipterus Linnaeus
سوسک شاخک بلند کاج                             Monochamus alternatus Hope
شب پره موز یا نیشکر                                           Opogona sacchari Bojer
سرخرطومی سکلامین                             Otiorhynchus sulcatus Fabricius
سفید بالک ژاپنی                                        Parabemisia myricae kuwana
کرم پرتقال ناول                                       Paramyelois transitella Walker
شپشک سیاه انار                                              Parasaissetia nigra Niether
کرم قوزه صورتی نقطه‌دار پنبه                Pectinophora scutigera Holdaway
شته موز                                           Pentalonia nigronervosa Coquerel
زنجرک نیشکر                                     Perkinsiell saccharicida Kirkaldy
سوسک شاخک بلند اکالیپتوس           Phoracantha semipunctata Fabricius
شته فیلوکسرای مو                                         Phylloxera vastatrix planch
سرخرطومی نواری کاج                                     Pissodes castaneus Degeer
سوسک ژاپنی                                                  Popillia japonica Newman
بید مرکبات                                                                 Prays citri Milliere
بید زیتون                                                                 Prays oleae Bernard
زنبور بخارگله‌ای                                                Pristiphora abietina Christ
سوسک دانه خوار                                         Prostephanus truncates Horn
شپشک آرد آلو مخملی                                   Pseudococcus gahani Green
مگس میوه سیب                                          Rhagoletis pomonella Walsh
تریپس مرکبات آفریقای جنوبی                            Scirtothrips aurantii Faure
پروانه ساقه خوار صورتی برنج                                 Sesamia inferens Walker
زنبور چوبخوار                                                       Sirex noctilio Fabricius
پروانه برگخوار جنوبی                                      spodoptera eridania Cramer
پروانه برگخوار پائیزه                               Spodoptera frugiperda J.E.Smith
کرم جوانه خار تنباکو                                        Spodoptera litura Fabricius
سرخرطومی انبه                                                  Sernochetus mangiferae
برگخوار کاج                                 Thaumatopoea pityocampa Fabricius
تریپس شرقی خربزه                                                     Thrips palmi Karny
شته سیاه مرکبات                                       Toxoptera citricidus kirkaldy
پسیل آفریقایی مرکبات                                  Trioza erytreae Del Guercio
شپشک سپردار شرقی                                     Unaspis yanonensis kuwnan
 
ویروس ها و ویروئیدها                 Viruses and viroids:
ویروس نهان آندی سیب‌زمینی                   Andean potato latent tymovirus
ویروس پسیک آندی سیب‌زمینی            Andean potoato mottle comovirus
ویروس موزائیک آرابیس                                       Arabis mosaic nepovirus
ویروس موزائیک نواری جو                       Barley stripe mosaic hordeivirus
ویروس غلاف پیسکی لوبیا                               Bean pod mottle comovirus
ویروس پسیک باقلا                                     Broacl bean mottle bromovirs
ویروس موزائیک حقیقی باقلا                Broad bean true mosaic comovirus
ویروس برگ چین‌دار مرکبات                             Citrus leaf rugose ilarvirus
ویروس لکه حلقوی مرکبات                                           Citrus ringspot virus
ویروس برگ پاره مرکبات                               Citrus tatter leaf capillovirus
ویروس توته رگبرگ مرکبات                                  Citrus vein enation virus
ویروس موزائیک کرومی مو                 Grapevine chrome mosaic neovirus
ویروس بوته لپه‌ای بادام زمینی هندی             Indian peanut clump furovirus
ویروس رگه‌ای شدن ذرت                                   Maize streak geminovirus
ویروس کوتولگی زرد پیاز                             Onion yellow dwarf potyvirus
ویروس زود قهوه‌ای شدن نخود فرنگی             Pea early browning tobravirus
ویروس موزائیک بذر زاد نخود فرنگی         Pea seed – born mosaic potyvirus
ویروئید موزائیک نهان هلو                                  Peach latent mosaic viroid
ویروس موزائیک وردمانی هلو                      Peach rosette mosaic nepovirus
ویروس نواری بادام زمینی                                        Peanut stripe potyvirus
ویروس آبله آلو                                                             Plum pox otyvirus
ویروئید غده دوکی سیب‌زمینی                            Potato spindle tuber viroid
ویروس کوتولگی زردی سیب‌زمینی            Potato yellow dwarf rhabdovirus
ویروس موزائیک زردی سیب‌زمینی              Potato yellow mosaic genivirus
ویروس لکه حلقوی تمشک                           Raspberry ringspot nepovirus
ویروس کوتولگی رگه سیاه برنج             Rice black-streaked dwarf fijivirus
ویروس برگ سفید برنج                                   Rice hoja blanca tenuivirus
ANNEX NO.۲
ضمیمه شماره ۲
TO the agreement between the Government of the Islamic Republic of Iran and thr Government of the Russian Federation on cooperation in the field of plant quarantine and plant protection
براساس موافقتنامه فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال روسیه برای همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات
 
LIST
Of pests, plant pathogens and weeds of quarantine concern for the Russian Federation
فهرست آفات، عوامل بیماریزای گیاهی و علف‌های هرز قرنطینه‌ای مربوط به فدرال روسیه
۱.Quarantine organisms not registered on the territory of the Russian Federation
۱ـ ارگانیسمهای قرنطینه‌ای که در قلمرو فدرال روسیه ثبت نشده است
 
A.Plant pests
الف: آفات گیاهی
سوسک شاخک بلند آسیایی         Anoplophora glabripennis Motschulsky
شپشه لوبیا                                                         Callosobruchus analis L.
سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات                          Callosobruchus maculatus F.
سوسک لوبیا                                             Callosobruchus phaseoli Gyll.
مگس میوه مدیترانه‌ای                                            Ceratitis capitata Wied.
سرخرطومی نخل                                          Conotrachelus nenuphar Hb.
کرم ریشه ذرت                            Diabrotica virgifera virgifera le Conte
کک سیب‌زمینی                                                  Epitrix cucumeris Harris
کک چغندر قند                                                     Epitrix tuberis Gentner
مگس مینوز مارپیچی نخود                       Liriomyza huidobrensis Blanch.
مگس مینوز سبزیجات                                       Liriomyza sativae Blanch.
مگس مینوز گل داوودی             Liriomyza trifolii Burg.                          
سوسک ژاپنی Popillia japonica Newm.                                                 
سرخرطومی پریمنوتریپس Premnotrypes sp .sp.                                         
شپشک آرد آلود توت                   Pseudaulacaspis pentagona (Targ-Toz)
مگس میوه سیب Rhagoletis pomonella Walsh.                                     
کرم برگخوار پنبه Spodoptera littoralis Boisd.                                        
کرم جوانه‌خوار تنباکو Spodoptera litura Fabr.                                          
تریپس نخل Thrips palmi Karny.                                                          
لمبه گندم Trogoderma granarium Ev.                                                  
B.Plant pathogens
ب: عوامل بیماریزای گیاهی
قارچها: Fungi:                                                                                      
بلایت شاخه کاج  Atropellis pinicola Zeller & Goodding                      
بلایت شاخه کاج A. piniphilla (Weir.) Lohman & Cash.                       
پژمردگی بلوط Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt.                        
بلایت شعاعی داودی
        Didymella ligulicola (K.F.Baker , Dimock & Davis) von Arx
سیاهک هندی گندم
Neovossia indica (Mitra) Mundkur (=Tilletia indica Mitra)           
پوسیدگی ریشه پنبه Phymatotrichopsi somnivora (Duggar) Hennebert
(Phymatotrichum omnivorum (Duggar)                                          
پوسیدگی خشک ذرت Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton             (=Diplodia macrospore Earle). 
پوسیدگی بلال ذرت
  S. maydis (Berkeley) Sutton (=D. maydis (Berkely) Saccardo)
سیاهک سیب‌زمینی
    Thecaphora solani Thirum .et O ^ Brien. (=Angiosorus
Solani Thirum.et O ^ Brien)
باکتریها: Bacteria:                                                                                
آتشک درختان میوه دانه‌دار    Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al.
پژمردگی باکتریایی ذرت
               Pantoea stewartii subsp. Stewartii (Smith) Mergaert et al.
(=Erwinia stewartii (Smith) Dye                                                       
سوختگی برگ برنج Xanthomonas oryzae pv.oryzae (Ishiyama) Swins et al.
لکه نواری باکتریایی برنج
Xanthomonas oryzae pv.oryzicola (Fang .et al.) Swins et al.         
شانکر باکتریایی انگور             Xylophilus ampelinus (Panag.) Willems et
al. (=Xanthomonas ampelina Panagopoulos)                                  
فیتوپلاسماها و ویروسها:   Phytoplasma and viruses:                           
ویروس برگ سوهانی گیلاس Cherry rasp leaf nepovirus                       بیماری زردی طلایی مو         Grapevine flavescence doree phytoplasma ویروئید موزائیک نهفته هلو     Peach latent mosaic viroid                         ویروس موزائیک وردمانی هلو   Peach rosette mosaic nepovirus                  ویروس نهفته آندی سیب‌زمینی Potato Andean latent tymovirus               
ویروس پیسک آندی سیب‌زمینی     Potato Andean mottle comovirus        
ویروس تی سیب‌زمینی       Potato T trichovirus                                     ویروس زردی سیب‌زمینی     Potato yellowing alfamovirus                      
نماتدها: Nematodes:                                                                            
نماتد چوب کاج      Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer.) Nickle.
نماتد سیست سفید سیب‌زمینی   Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone.
نماتد گره ریشه کلمبیا Meloidoyne chitwoodi Golden et al.                    ج: علفهای هرز  C. Weeds                                                                    بیدنس پیلوزا                                                                  Bidens pilosa L. سنکروس پسیفلوروس Cenchrus pauciflorus Benth.                                  هلیانتوس کالیفرنیکوس Helianthus californicus D.C                               
علف هرز نیلی تگزاس           Helianthus ciliaris D.C                                  ایپوما هدراسه Ipomoea hederacea L.                                                      ایپوما لاکونزا Ipomoea lacunosa L.                                                        
ایوا آکزیلاریس   Iva axillaris Pursh.                                                         
گزنه اسبی Solanum carolinense L.                                                        تاجریزی برگ نقره‌ای Solanum elaeagnifolium. Cav.                               استریگا Striga sp.sp.                                                                             II. Quarantine organisms limitedly spread on the territory of the
Russian Federation                                                                
۲ـ ارگانیسمهای قرنطینه‌ای با پراکنش محدود در قلمرو فدرال روسیه
A. Plant pests
الف: آفات گیاهی
مگس سفید تنباکو Bemisia tabaci Gen.                                                  
پروانه میوه‌خوار هلو Carposina niponensis (Wlsgh)                                 
تریپس گل غربی Frankliniella occidentalis Perg.                                    
تریپس میوه شرقی Grapholitha molesta Busck.                                     
پروانه سفید آمریکایی  Hyphantria cunea Drury                                       
پروانه ابریشم‌باف ناجور  Lymantria dispar L(asian race)                           
بید سیب‌زمینی  Phthorimaea operculella Zell.                                      
شپشک سن ژوزه  Quadraspidiotus perniciosus Comst.                         
شته فلیوکسرای مو  Viteus vitifoliae Fitch.                                             
 
B. Plant pathogenes
ب: عوامل بیماریزای گیاهی
قارچها:                                                                                                      Fungi:
بلایت برگی جنوبی ذرت                         Cochliobolus heterostrophus Drechsler
 (=Bipolaris Maydis (Nisikado) Shoem (race T)                              
شانکر ساقه آفتابگردان                          Diaporthe helianthi Munt-Cvet. et al.
 (=Phomopsis Helianthi Munt-Cvet et al.)                                                               
پوسیدگی قرمز ریشه توت‌فرنگی Phytophthora fragariae Hickman             
زگیل سیب‌زمینی  Synchytrium endobioticum (Schilb)                        
پرسیوال Percival                                                                                   
باکتریها:         Bacteria:                                                                            
پژمردگی باکتریایی سیب‌زمینی Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al
.(=Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith)                              
ویروسها: Viruses:                                                                                
بیماری شارکای درختان هسته‌دار (بیماری ویروسی آبله آلو) Plum pox potyvirus  نماتدها:    Nematodes:                                                                        
نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی      Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens
 
C.Weeds
ج: علفهای هرز
قنطویون اسود روسی Acroptilon repens D.c.                                           
آمبروزیای معمولی Ambrosia artemisiifolia L.                                        
آمبروزیای دائمی Ambrosia psilostachya D.C.                                        
آمبروزیای غول‌پیکر Ambrosia trifida L.                                                   
سس   Cuscuta sp.sp                                                                             
سولانوم روستراتوم Solanum rostratum Cun.                                           
سولانوم تریفلوروم Solanum triflorum Nutt.                                             
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سیزده ماده و دو ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره انتشار: ۱۹۵۴۳
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۲ فروردین ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: ۴۵۲
فایل ضمیمه: دریافت