شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 615 مورخ 6/9/1386 « راهبردهای زیست فناوری» را به شرح ذیل تصویب کرد:        ماده1ـ دولت برای اجرای سند ملی زیست فناوری ضمن شفاف‌سازی وجوه تخصیصی به این حوزه، هر ساله بودجه‌های لازم را ذیل یک ردیف اعتباری معین براساس پیشنهاد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری پیش‌بینی می‌نماید.        ماده2ـ دولت حمایت‌های لازم را برای تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه زیست فناوری از شرکتهای سرمایه‌گذاری با اولویت شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارکهای علمی فناوری بخش خصوصی و تعاونی برای اخذ تسهیلات بانکی فراهم می‌آورد.        ماده3ـ دولت ترتیبات لازم را در جهت اولویت تخصیص بخشی از وجوه مرتبط با بند « د» ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه برای توسعه فناوری زیست صورت می‌دهد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری تهیه و تصویب می‌شود.        ماده4ـ وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط موظف هستند اولویتهای مصوب شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری را در برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تولیدی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی خود منظور نمایند.        ماده5 ـ با توجه به مقتضیات زیست فناوری، دولت نسبت به بازنگری در موضوع استقرار شرکتهای حوزه زیست فناوری در شعاع 120کیلومتری شهرهای بزرگ اقدام‌می‌نماید.        ماده6 ـ دولت تسهیلات و امکانات ویژه برای واردات مواد اولیه تحقیقاتی موردنیاز دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و شرکتهایی که فهرست و مشخصات آنها از سوی شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری اعلام می‌شود، فراهم می‌نماید. دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر ظرف مهلت سه ماه توسط شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و تصویب می‌شود.        ماده7ـ شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری و دستگاههای ذیربط موظف هستند با آینده‌نگری برای استفاده سریع از فرصت‌ها در جهت کسب آمادگی، استانداردها و تأییدیه‌های لازم را برای ورود محصولات زیست فناوری تولید شده داخل کشور به بازارهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم نمایند.        ماده8 ـ بنگاههای خصوصی کوچک و متوسط در زمینه زیست فناوری با تصویب شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری ازجمله صنایع اثرپذیر محسوب می‌شوند.        ماده9ـ نظر به اهمیت و ضرورت ایجاد زیست بانک مرکزی ایران در حفظ تنوع زیستی و ژنتیکی دبیرخانه شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری با تشکیل کارگروه ویژه مرکب از همه دستگاههای اجرایی که به نحوی در تشکیل مجموعه یا بانکهای ژنی و سلولی خاص فعالیت داشته و دارند ساز و کارهای لازم را برای ایجاد زیست بانک ذخیره‌ای ملی فراهم آورده و این موضوع را از طریق تشکیل شبکه بانکهای ژنی کشور مدیریت نماید.        ماده10ـ هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری دبیرخانه شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری نظارت بر حُسن اجرای مصوبات آن را در این زمینه بر عهده دارد و موظف است گزارش اجرای سند ملی و فعالیت‌های وابسته به آن را سالیانه یکبار به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.        ماده11ـ به منظور تعامل پویا، سازنده و مؤثر با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری آیین‌نامه همکاریهای بین‌المللی را تهیه و به تصویب می‌رساند.        این مصوبه در 11 ماده در جلسه 615 مورخ 6/9/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
شماره انتشار: ۱۸۳۰۲
زمان انتشار: چهارشنبه،۵ دی ۱۳۸۶
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۳۰۲
فایل ضمیمه: دریافت