شماره۱۰۰/۲۹۲۶۴/۹۰۰۰                                                              ۱۲/۷/۱۳۹۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۹۲۶۴/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۰ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
 
رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها
در راستای بند ح ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ضرورت راه‌اندازی سیستم دبیرخانه الکترونیکی سراسری به منظور افزایش سرعت، دقت و کارایی در ارائه خدمات اداری و فراهم شدن موجبات این امکان از ناحیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، مقتضی است از این پس کلیه مکاتبات اداری از طریق سیستم مذکور انجام و از هرگونه مکاتبه به طریق دیگر خودداری شود. ضمناً کلیه واحدهای قضایی و ستادی که تاکنون موفق به راه‌اندازی سیستم مذکور نگردیده‌اند موظفند ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
شماره انتشار: ۱۹۳۹۷
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۴ مهر ۱۳۹۰
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۳۹۷
فایل ضمیمه: دریافت