تاریخ: 31/6/1387         شماره دادنامه: 449         کلاسه پرونده: 86/114        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمود صدیقی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه 25 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/397 موضوع شکایت آقای رضا عدالتی‌احمدسرائی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان، به خواسته صدور حکم بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 462 مورخ 12/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، توجهاً به واگذاری شرکت کنف کار به بخش خصوصی و حاکمیت مواد 76 و 77 قانون تأمین اجتماعی بر وضعیت حقوقی شاکی و اینکه شاکی شرایط بازنشستگی موضوع قانون تأمین اجتماعی را نداشته، علی‌هذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه 7 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1098 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای رضا عدالتی احمدسرائی نسبت به دادنامه 462 مورخ 12/5/1384 به شرح دادنامه شماره 1820 مورخ 3/11/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره کل حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی بررسیهای حقوقی در خصوص وضعیت شرکت کنف کار و پس از استعلامهایی که از سازمان صنایع ملی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی نموده نهایتاً طی نامه شماره 29072/1602 مورخ 4/3/1384 خطاب به شرکت کنف کار صدور احکام بازنشستگی کارکنان شرکت را مطابق قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در مدت معقول توصیه نموده و شرکت کنف کار نیز نسبت به این موضوع و بر مبنای تقاضای کارکنان مذکور اقدام و احکام بازنشستگی ایشان منجمله تجدیدنظرخواه را صادر نموده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجدداً طی نامه شماره 88959/1602 مورخ 28/5/1383 و شماره 117957/1602 مورخ 6/3/1383 مطالب فوق را تاکید و بازنشستگی کارکنان شرکت مذکور را در شمول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری دانسته است و با عنایت به اینکه اداره کل امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 6430 مورخ 31/6/1383 خطاب به سازمان تأمین اجتماعی رشت تاریخ واگذاری سهام شرکت کنف کار را به بخش غیردولتی 28/11/1382 اعلام داشته بنابراین تا تاریخ مذکور شرکت موصوف دولتی محسوب می‎شود و نامبرده تا تاریخ فوق‎الذکر دارای بیش از 50 سال سن و بیش از 26 سال سابقه کار می‎باشد و در تاریخ 1/5/1383 با موافقت شرکت متبوعه بازنشسته گردیده است. با توجه به مراتب فوق‎الذکر بازنشستگی کارکنان شرکت کنف کار با استناد به مقررات مندرج در قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 مجلس شورای اسلامی و در صورت احراز سوابق بیمه‎ای مذکور در آن قانون بلامانع اعلام نموده است، لذا با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته به صدور حکم بازنشستگی صادر و اعلام می‎نماید. ج ـ شعبه 25 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/398 موضوع شکایت آقای محمود صدیقی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان شعبه یک رشت به خواسته الزام به بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 161 مورخ 9/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به لایحه تقدیمی تأمین اجتماعی که عنوان نموده است از آنجائی که مطابق بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 کارکنان شرکتهای دولتی نیز می‎توانند با دارا بودن 25 سال سابقه پرداخت بیمه و 50 سال سن از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند و شاکی در مورخ 18/3/1383 از شرکت متبوع خود درخواست مستمری بازنشستگی نموده و شرکت کنف کار به موجب حکم بازنشستگی شاکی از تاریخ 1/5/1383 موافقت کرده و براساس نامه شماره 6430/61 مورخ 31/6/1383 مدیریت کل دفتر امور شرکتهای دولتی سهام شرکت کنف کار از تاریخ 28/11/1382 به بخش غیر دولتی واگذار شده و از این تاریخ غیر دولتی گردیده است. با توجه به تاریخ درخواست بازنشستگی شاکی و صدور حکم شرکت از آنجائی که شرکت در این زمان غیردولتی بوده لذا بازنشستگی شاکی به لحاظ غیر دولتی بودن شرکت تابع ضوابط قانونی مقرر در بند (الف) و تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی نخواهد بود با عنایت به مراتب فوق و لایحه دفاعیه مستدل و معقول اداره تأمین اجتماعی شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. د ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/994 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای محمود صدیقی پشکلو نسبت به دادنامه161 مورخ 9/3/1384 به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 25/5/1385 چنین رأی صادر نموده‎اند، اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست، از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‎عنه مبنی بر رد شکایت تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
        حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر شرکت دولتی کنف کار در تاریخ 28/11/1382 به بخش خصوصی منتقل شده و در نتیجه از عداد شرکتهای دولتی خارج گردیده و در زمره شرکتهای متعلق به بخش خصوصی قرار گرفته است و با این کیفیت کارکنان رسمی شرکت مذکور از شمول لایحه قانونی استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 از جمله مقررات مربوط به بازنشستگی لایحه قانونی فوق‎الذکر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خارج شده و از حیث شرایط بازنشستگی، مشمول احکام مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن گردیده‎اند. بنابراین دادنامه شماره 161 مورخ 9/3/1384 شعبه بیست و پنجم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته بازنشستگی براساس قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 که به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 25/5/1385 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان تاییدشده و قطعیت‌یافته صحیح و موافق موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
شماره انتشار: ۱۸۵۲۵
زمان انتشار: یکشنبه،۱۴ مهر ۱۳۸۷
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۵۲۵