رأی شماره 810 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص  عدم شمول مصوبه 5283ت32816هـ مورخ 3/2/1384 هیأت وزیران به افرادیکه بعد از پایان سال 1383 بازنشسته شده‌اند
        تاریخ: 14/12/1385        شماره دادنامه: 810        کلاسه پرونده: 85/700‏        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏        شاکی: آقایان 1ـ بهروز الماسی 2ـ بهروز حاتمی 3ـ گل‎مراد پسندیده.‏        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجدیدنظر ‏دیوان عدالت اداری.‏        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/4950 موضوع ‏شکایت آقای جهانشاه دوستی به طرفیت 1ـ سازمان تأمین اجتماعی 2ـ کارخانه سیمان ‏غرب به خواسته الزام به پرداخت افزایش مستمری سال 1384 به شرح دادنامه شماره 693 ‏مورخ 3/3/1385 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به نامه کتبی خوانده ردیف دوم ‏که پایان همکاری شاکی را سال 1384 اعلام و خوانده ردیف اول دلیلی بر عدم آن ارائه ‏ننموده است. لهذا به استناد ماده 4 قانون تأمین اجتماعی که شمول قانون بر شاکی تا ‏تاریخ اعلامی سال1384 بر وی جاری است و بعد از آن مشمول بند15 ماده2 همان قانون ‏می‎شود حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎شود. الف ـ2ـ شعبه هفتم تجدیدنظر ‏در رسیدگی به پرونده کلاسه85/592 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی ‏کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 693 مورخ 3/3/1385 شعبه بیستم به شرح دادنامه ‏شماره 867 مورخ 12/6/1385 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده ‏است. ب ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/4946 موضوع شکایت آقای ‏منصور خرسندی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و کارخانه سیمان غرب به خواسته الزام ‏به پرداخت افزایش مستمری 1384 به شرح دادنامه شماره 690 مورخ 3/3/1385 چنین ‏رأی صادر نموده است، با عنایت به نامه کتبی خوانده ردیف دوم که پایان همکاری شاکی ‏را سال 1384 اعلام و خوانده ردیف اول دلیلی بر عدم آن ارائه ننموده است لهذا به استناد ‏ماده 4 قانون تأمین اجتماعی که شمول قانون بر شاکی تا تاریخ اعلامی سال 1384 بر وی ‏جاری است و بعد از آن مشمول بند 15 ماده 2 همان قانون می‎شود حکم به ورود شکایت ‏شاکی صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ‏‏85/522 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی کرمانشاه نسبت به دادنامه ‏شماره 690 مورخ 3/3/1385 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار ‏نموده است. ج ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/4989 موضوع شکایت ‏آقای بهروز حاتمی به طرفیت 1ـ سازمان تأمین اجتماعی 2ـ کارخانه سیمان غرب به خواسته ‏الزام به پرداخت افزایش مستمری سال1384 به شرح دادنامه شماره730 مورخ 3/3/1385 ‏چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به نامه کتبی خوانده ردیف دوم که پایان همکاری ‏شاکی را سال 1384 اعلام و خوانده ردیف اول دلیلی بر عدم آن ارائه ننموده است لهذا ‏به استناد ماده4 قانون تأمین اجتماعی که شمول قانون بر شاکی تا تاریخ اعلامی سال 1384 ‏بر وی جاری است و بعد از آن مشمول بند 15 ماده 2 همان قانون می‎شود حکم به ورود ‏شکایت شاکی صادر نموده است. ج ـ2ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ‏‏85/843 تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره ‏‏730 مورخ 3/3/1385 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 834 مورخ 13/6/1385 ‏چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب مدارک موجود تجدیدنظرخواه تا روز ‏‏30/12/1383 در کارخانه سیمان غرب مشغول به کار بوده و کارفرما لیست حقوقی و ‏دستمزد نامبرده را تا تاریخ مذکور به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نموده ‏است، لذا ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه تا تاریخ 27/12/1383 مشغول به کار ‏بوده مستند به دلیل نمی‎باشد و با وارد دانستن اعتراض مستنداً به ماده 47 آیین دادرسی ‏دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به رد شکایت صادر ‏می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و ‏دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت ‏آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.‏
رأی هیأت عمومی
        مقررات مصوبه 5283 ت32816هـ مورخ 3/2/1384 هیأت وزیران مبین افزایش ‏حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی که در سال 1383 بازنشسته ‏شده‎اند می‎باشد و پرداخت افزایش مزبور به افرادی که تا پایان سال 1383 به خدمت ‏اشتغال داشته و از 1/1/1384 بازنشسته شده‎اند مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ‏‏834 مورخ 13/6/1385 شعبه نهم تجدیدنظر مشعر بر رد شکایت شاکی در حدی که ‏متضمن این معنی می‎باشد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد ماده 43 قانون ‏دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد ‏مشابه لازم‎الاتباع است.‏
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد
شماره انتشار: ۱۸۱۱۴
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۱۱۴
فایل ضمیمه: دریافت