تاریخ: 22/12/1390      شماره دادنامه: 579        کلاسه پرونده: 90/1367     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     درخواست‌کننده: آقای سیدعباس شاملو     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: آقای سیدعباس شاملو به موجب لایحه ابرازی اعلام کرده است که دادخواستی به خواسته اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری از اوایل سال 1384 به اواخر سال 1383 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و شعبه هفدهم دیوان به موجب دادنامه شماره 3061ـ26/12/1387 حکم به غیر وارد دانستن شکایت صادر کرده است. لیکن در مورد مشابه دیگری شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2527ـ14/9/1386 حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. حال با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
     اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.     ثانیاً: موضوع تابع آراء قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 194ـ3/5/1390 و 810 ـ 24/12/1385 می باشد و رأی شعبه      هفدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 3061ـ26/12/1387 که به غیر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
شماره انتشار: ۱۹۵۴۳
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۲ فروردین ۱۳۹۱
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۵۴۳