شماره هـ/۹۰/۱۳۶۷                                                                      ۱۶/۱/۱۳۹۱
تاریخ : ۲۲/۱۲/۱۳۹۰       شماره دادنامه: ۵۷۹        کلاسه پرونده : ۹۰/۱۳۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: آقای سیدعباس شاملو
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سیدعباس شاملو به موجب لایحه ابرازی اعلام کرده است که دادخواستی به خواسته اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری از اوایل سال ۱۳۸۴ به اواخر سال ۱۳۸۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و شعبه هفدهم دیوان به موجب دادنامه شماره ۳۰۶۱ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ حکم به غیر وارد دانستن شکایت صادر کرده است. لیکن در مورد مشابه دیگری شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۵۲۷ـ۱۴/۹/۱۳۸۶ حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. حال با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست .
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎ البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می ‎ نماید .
 
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: موضوع تابع آراء قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۹۴ـ۳/۵/۱۳۹۰ و ۸۱۰ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۵ می باشد و رأی شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰۶۱ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ که به غیر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم ‎ الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
شماره انتشار: ۱۹۵۴۳
زمان انتشار: سه‌شنبه،۲۲ فروردین ۱۳۹۱
سال انتشار: شصت و هشت
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۴۵۲
فایل ضمیمه: دریافت