رأی شماره 274  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل نسبت به کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
        تاریخ: 8/5/1385        شماره دادنامه: 274        کلاسه پرونده: 82/732        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای علی اکبر عظامی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/129 موضوع شکایت آقـای علی‌اکبـر عظامـی به طرفیـت اداره کـل تأمین اجتماعی استان مازنـدران به خواسته برقراری 1/3 مستمری بازنشستگی از تاریخ 25/12/1379 به شرح دادنامه شماره 2495 مورخ 20/8/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ماده 10 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل مصوب 13/2/1379 مجلس صرفاً در مورد مشمولین قانون نظام هماهنگ بازنشستگی مصوب 1376 می‌باشد و شامل کارکنان سازمان تأمین اجتماعی که برابر بند10 قانون فهرست نهادهای عمومی ـ نهاد عمومی غیردولتی است نمی‌شوند، لذا خواسته شاکی موجه نیست حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجدیـدنظـر در رسیـدگی به پرونده کلاسه 81/1215 موضوع تقاضای تجدید نظر آقای علی‌اکبر عظامی به خواسته تجدیدنظـر در دادنامـه شماره 2495 مورخ 20/8/1381 صـادره از شعبه چهارم دیـوان به شرح دادنامه شماره 238 مورخ 31/2/1382 با رد تجدید نظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب ـ1ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1162 موضوع شکایت آقای حسینعلی مهرفر به طرفیت تأمین اجتماعی به خواسته، مابه‌التفاوت 1/3 از مستمری بازنشستگی کسر شده با اعمال ضریب به شرح دادنامه شماره 1544 مورخ 9/11/1380 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی در اواخر سال 1377 بازنشسته گردیده است، قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 مجلس شورای اسلامی با عنایت به ماده10 آن که تاریخ اجراء را 1/1/1379 اعلام داشته درباره وی مصداق و قابلیت اجراء را نداشته لذا خواسته وارد نیست رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/126 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای حسینعلی مهرفر به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1544 مورخ 9/11/1380 شعبه دوم به شرح دادنامه شماره 619 مورخ 4/5/1382 چنین رأی صادر نموده است، ماده10 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل صراحت بر این دارد که ... بازنشسته، فوت و یا از کار افتاده شده و می‌شوند یعنی محدود به زمان 1/1/1379 نمی‌باشد بلکه قبل از آن را نیز شامل می‌گردد بر همین اساس ضمن قبول اعتراض شاکی تجدیدنظر خواه و فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 1544 مورخ 9/11/1380 حکم به ورود شکایت دایر بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به رعایت مفاد ماده10 قانون مرقوم در خصوص شاکی که قبل از 1/1/1379 بازنشسته شده است صادر و اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
        اولاً، با بررسی انجام شده تعارض بین آراء فوق‌الـذکر محـرز و محقق گردیـد. ثانیاً، به صراحت ماده10 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379، مقررات قانون فوق‌الذکر در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های آن مصوب 23/6/1373 که بازنشسته، فوت و یا از کار افتاده می‌شوند از تاریخ 1/1/1379 لازم‌الاجراء است. نظر به اینکه مشمولان قانون تأمین اجتماعی در زمره کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 قرار دارند، بنابراین مشمول احکام مقرر در قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379 نیز می‌باشند. بنابراین دادنامه شماره 619 مورخ 4/5/1382 شعبه اول تجدید نظر که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
شماره انتشار: ۱۷۹۲۳
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۸۵
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۷۹۲۳
فایل ضمیمه: دریافت