رأی شماره 267  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال سـؤال و جواب شمـاره 4 بخشنـامه شمـاره 6377/1802 مـورخ 23/1/1382 و اظهارنظـر شماره 27524/1802  مـورخ 1/4/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
        تاریخ: 8/5/1385        شماره دادنامه: 267        کلاسه پرونده: 82/660        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمدعلی جبلی بامکان        موضـوع شکایت و خواسته: ابطال سـؤال و جواب شمـاره 4 بخشنـامه شمـاره 6377/1802 مـورخ 23/1/1382 و اظهارنظـر شماره 27524/1802 مـورخ 1/4/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، در تاریخ 8/11/1381 به صورت رسمی آزمایشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد شروع به کار نمودم. متأسفانه در تاریخ 4/6/1382 نامه شماره 15979/1/17/پ مورخ 28/5/1382 از مدیریت نیروی انسانی دانشگاه به اینجانب رسید که با توجه به بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون مدیریت نیروی انسانی سازمان مدیریت و اظهارنظر شماره 27524/1802 مورخ 1/4/1382 دفتر نظامهای استخدامی سازمان مزبور و نظر به اینکه آزمون استخدامی مربوطه بعد از تاریخ 24/6/1381 انجام گردیده است وضعیت استخدامی اینجانب از رسمی به حالت پیمانی تبدیل گردیده‌است. با عنایت به‌اینکه آزمون استخدام رسمی آزمایشی موردنظر با مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام شده و پست سازمان که مختص استخدام رسمی است برای اینجانب قائل گردیده‌اند و مطابق ماده 131 قانون استخدام کشوری، افرادی که مشمول پرداخت کسور بازنشستگی کشوری هستند مستخدم رسمی محسوب می‌شوند و بخشنامه هیچگاه نمی‌تواند ناقض قانون باشد و عطف بماسبق هم نمی‌گردد، تقاضای ابطال سؤال و جواب شماره 4 بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نظریه 27524/1802 مورخ 1/4/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 171222/1603 مورخ 30/9/1382 اعلام داشته‌اند، 1ـ پرسش و پاسخ مندرج در بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 این سازمان جهت رفع ابهام از مصوبه شماره 29981/ت27026 هـ مورخ 24/6/1381 و 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران بوده و موجبی جهت لغو آن وجود ندارد و با توجه به ماده 104 قانون استخدام کشوری که نظارت و مراقبت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی را از وظایف این سازمان شمرده است پاسخگوئی به سؤالات و ابهامات مطروحه از وظایف این سازمان می‌باشد. 2ـ استخدام شاکی به صورت پیمانی ناشی از مصوبه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران است نه ناشی از بخشنامه و نامه این سازمان. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید
رأی هیأت عمومی
        اعتراض نسبت به نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جهت اینکه مفید اجازه و استخدام اشخاص به صورت پیمانی، موقت و عناوین مشابه برای تصدی پستهای سازمانی واحدهای دولتی بوده به شرح دادنامه شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردیده و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد و بخشنامه شماره 27524/1802 مورخ 1/4/1382 نیز که براساس همان نظریه صادر شده به تبع دادنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
شماره انتشار: ۱۷۹۲۳
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۸۵
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۷۹۲۳
فایل ضمیمه: دریافت