قضاییه شرکت و موفق به کسب نمره قبولی و امتیازات لازم شده‌اند
       تاریخ دادنامه: 17/3/1388               شماره دادنامه: 239 ـ 240       کلاسه پرونده: 87/703 ـ 88/ 225       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای رامین کنجکاو و خانم شیما شبانی و غیره.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب24و23 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه بیست و چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه87/183 موضوع شکایت خانم فاطمه افضلی‌برکارهی به طرفیت 1ـ دادگستری کل گیلان 2ـ قوه قضائیه 3ـ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به خواسته انعقاد قرارداد پیمانی و دریافت کلیه حق و حـقوق از شروع به کـار تا زمان حکم دیـوان به شرح دادنامه شـماره 1688 مـورخ 26/10/1386 چنین رأی صادر نموده است، شاکیه به استناد نامه شماره 83958/4/60 مورخ 9/9/1383 و متعاقباً آگهی عمومی دادگستری کل استان گیلان که در راستای نامه و مجوز مارالذکر صادر گردیده و در اجرای مفاد حکم مقرر در ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی و توجهاً به ماده 38 اصلاحیه آن قانون و نیز به‌استناد مصوبه شماره 25296/ت25086 مورخ 29/5/1380 هیأت وزیران در آزمون استخدامی مورخ 21/12/1383 قوه قضائیه شرکت و موفق به کسب نمره و قبولی و سپس امتیازات لازم شده و پس از کسب موافقت هسته گزینش به سازمان مدیریت برای تایید موضوع معرفی می‎گردد، سازمان با مستفاد از قانون برنامه چهارم توسعه و عدم موافقت معاونت امور اجتماعی خود از پذیرش برگزیدگان دیپلم خودداری و با استخدام آنان موافقت نمی‎نماید. شعبه دیوان با مداقه در محتویات پرونده اعم از دادخواست و مستندات پیوست آن و پاسخهای واصله از قوه قضائیه و سازمان مدیریت و خصوصاً التفات به اینکه اولاً آزمون استخدامی معموله توسط قوه قضائیه به استناد قانون صورت پذیرفته است. 2ـ انجام آزمون مذکور نتیجتاً به تایید و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی قرار گرفته است. 3ـ دستورالعمل و یا تصمیم بر عدم پذیرش افراد و با مدارک دیپلم متعاقباً اتخاذ و اعلام شده است. 4ـ مستندات مبنی بر عدم پذیرش از استحکام و مبنای قانونی برخوردار نبوده است. 5 ـ عدم پذیرش افراد دیپلمه مغایر قانون اساسی و حقوق حقه افراد می‎باشد به ویژه آنکه شاکیه با عنایت به نحوه پذیرش و حضـور و اشتغال بـه کار در دادگستری گیلان از امتیاز حق مکتسب بهره‎مند گردیده کـه از اولویتهای امـور استخدامی در نظام اداری کشور محسوب می‎گردد، نتیجتاً خواسته را موجه و منطبق با مقررات و حقوق حق شاکیه تلقی و حکم به ورود آن صادر و خواندگان را به استخدام رسمی وی از تاریخ استحقاق می‎نماید. ب ـ شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/288 موضوع شکایت آقای شمس الدین شمسی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به‌خواسته اعتراض به عدم صدور مجوز استخدام به شرح دادنامه شماره831 مورخ14/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی پرونده متعاقب صدور آگهی آزمون قوه‌قضائیه در آن شرکت و با نمرات عالی به عنوان نفرات اصلی رتبه 12 برگزیده و در مراحل بعدی استخدامی مربوطه شرکت و نام وی در لیست اسامی قوه نیز درج گردیده است و آیین‎نامه اجرائی بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه متعاقب اقدامات مذکور به تصویب مدرسه و ممنوعیت قانونی برای استخدام مشارالیه ذکرنشده بلکه برای فرد یادشده در امر استخدام حق مکتسبه ایجاد گشته است و نیز با التفات به اینکه مشاغل مندرج در آگهی استخدام قوه قضائیه هم تخصصی محسوب و یاد شده بعنوان دانشجو حقوق اشتغال به تحصیل دارد، شعبه با التفات به مراتب خواسته را موجه تلقی حکم به ورود آن و الزام سازمان مدیریت به پذیرش آن مبتنی بر استخدام رسمی مکلف می‎گردد. ج ـ شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 87/394، 87/393، 87/324، 87/389، 87/325 و 87/358 موضوع شکایت آقایان 1ـ محمدرضا دودانگه 2ـ رامین کنجکاو 3ـ حسین پیش بین 4ـ حکمعلی دانا 5 ـ حسین راحم 6 ـ خانم زینب سعیدی رزوه به طرفیت 1ـ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی 2ـ اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه به خواسته الزام خواندگان در جهت استخدام پیمانی به شرح دادنامه‎های شماره 1554، 1512، 1511، 1527 و 1530 مورخ 23/7/1387 و 1778 مورخ 29/8/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به‌اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی علیه اداره کل امور اداری قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی تقاضای الزام خواندگان در جهت استخدام پیمانی خویش را مطرح نموده‎اند و مدعی است که در سال 1383 در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه شرکت نموده‎ و به عنوان یکی از نفرات اصلی پذیرفته شده‎اند، لیکن پس از مدتی امور اداری قوه قضائیه اعلام نمودند که دفتر امور عمومی (سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی سابق) به جهت نداشتن مـدرک دانشگاهی نامـشان را از لیست قبول‌شدگان حذف نموده‎اند. شاکی اضافه کرده‎اند به اینکه در دفترچه آزمون پذیرش افراد با مدرک دیپلم مجاز شمرده است. با بررسی شرح شکایت و مستندات ضمیمه و ملاحظه لایحه دفاعیه و منضمات علی الخصوص عدم صدور مجوز استخدام نیرو با مدرک تحصیلی دیپلم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، شکایت شکات را غیر موجه تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام می‎نماید. د ـ شعبه بیست وسوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 87/540 و 87/562 موضوع شکایت خانم سعیده جعفری و آقای مجتبی تیموری یانه سری به طرفیت 1ـ اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه 2ـ معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به خواسته تغییر وضعیت استخدام به پیمانی به شرح دادنامه شماره 2279 مورخ 27/12/1387 و 2190 مورخ 30/11/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه لوایح جوابیه واصله نظر به اینکه به موجب مفاد ماده 7 آیین‎نامه اجرائی بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه صدور مجوز استخدامی صرفاً برای مشاغل تخصصی و با مدارک تحصیلی دانشگاهی به صورت پیمانی یا عناوین مشابه صورت می‎گیرد و به‌کارگیری نیروی‌انسانی با مدرک‌تحصیلی پایین‌تر ممنوع است و شاکیه فاقد مدرک‌تحصیلی دانشگاهی می‎باشد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه بیست سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/677 موضوع شکایت خانم شیما شعبانی به طرفیت 1ـ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی 2ـ اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه به خواسته الزام به استخدام پیمانی به شرح دادنامه شماره 2139 مورخ 30/11/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت به شماره 2917 مورخ 21/11/1387 و 2327 مورخ 6/9/1387 و بررسی سوابق و مستندات ارائه شده نظر به اینکه در اقدامات اداره طرف شکایت در خصوص موضوع شکایت شاکی نقض قوانین و مقررات مربوطه صورت نگرفته و تخلفی از مقررات مربوطه بنظر نمی‎رسد علیهذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. و ـ شعبه بیست سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/465 موضوع شکایت خانم معصومه قربانی به طرفیت قوه قضائیه ـ سازمان مدیریت وبرنامه‎ریزی بخواسته الزام خواندگان به استخدام پیمانی و پرداخت حقوق و مزایا از تاریخ 2/4/1384 به شرح دادنامه شماره 2036 مورخ 12/11/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی علیه قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی تقاضای الزام خواندگان به استخدام پیمانی و پرداخت حقوق و مزایا از تاریخ 2/4/1384 را مطرح نموده است و مدعی است به دنبال نشر آگهی استخدام پیمانی کادر اداری قوه قضائیه در سال1383 در آزمون شرکت نموده و نمره قبولی را کسب کرده و نام وی در نشریه ماوی درج و اعلام نموده‎اند و به هسته گزینش و پزشکی قانونی استان معرفی کرده‎اند و گزینش موافقت خود را با انعقاد قرارداد پیمانی اعلام نموده است. خوانده‎های فوق‎الذکر در لایحه‎های موصوف اعلام نموده‎اند، به موجب مفاد ماده 7 آیین‎نامه اجرائی بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه صدور مجوز استخدامی صرفاً برای مشاغل تخصصی و با مدرک تحصیلی دانشگاهی به صورت پیمانی صورت خواهد گرفت. در آزمون به عمل آمده با پذیرش دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم موافقت نشده است. با توجه به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و ملاحظه ضمائم لایحه دفاعیه و با توجه به اینکه شاکی دلیل موجهی که تصمیمات خواندگان را مغایر با مقررات جلوه دهد ارائه نکرده است و از طرفی تضییع حقی از وی مشهود نیست، لذا شکایت غیر وارد و رأی به رد آن صادر می‎نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
       الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ قانونگذار به‌شرح ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به دادگستری اجازه داده است به منظـور تکمیل اعضاء دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و به موجب ماده 38 آن قانون دولت را مکلف به تامین اعتبار لازم برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی نموده است. بنا به مراتب فوق‎الذکر و اینکه استخدام اشخاص با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی کارمند دفتری و مامور ابلاغ و اجراء پس از توفیق در آزمون مربوط و تایید صلاحیت آنان و اختصاص مدرک تحصیلی لیسانس به متصدیان مشاغل تخصصی موافق حکم مقنن بوده است. بنابراین دادنامه‎های شماره 1688 مورخ 26/10/1386 و شماره 831 مورخ 14/6/1386 شعبه 24 دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی و ادعای نامبرده به شرح خواسته موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
شماره انتشار: ۱۸۷۲۸
زمان انتشار: یکشنبه،۳۱ خرداد ۱۳۸۸
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۷۲۸
فایل ضمیمه: دریافت