تاریخ: 24/12/1388    شماره دادنامه: 910، 911    کلاسه پرونده: 88/976، 1021مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شاکی: سازمان آموزش و پرورش سمنان.موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.گردشکار: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/2117 موضوع شکایت خانم مرضیه شاکری به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه بسطام از توابع سازمان آموزش و پرورش استان سمنان به خواسته دریافت هزینه مهدکودک طی دادنامه شماره305 مورخ19/2/1388 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه در تبصره بند (الف) ماده10 مصوبه شماره5285/ت32794 مورخ3/2/1384 هیأت وزیران پرداخت کمک هزینه مهدکودک برای کارکنان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال می‎باشند، به شرطی تجویز گردیده که اداره مربوطه دارای مهدکودک نباشد، حال آنکه در لایحه دفاعیه طرف شکایت که دلیلی بر خلاف آن ارائه نشده اعلام گردیده که در منطقه بسطام (محل خدمت شاکیه) مهدکودک دولتی حضرت‌رقیه(س) دائر و مشغول خدمت‌رسانی به فرهنگیان می‎باشد. بنابراین به لحاظ وجود مهدکودک دولتی در محل خدمت شاکیه، حکم به رد دعوی معنونه صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1963 موضوع شکایت محبوبه صادری به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه بسطام (سازمان آموزش و پرورش استان سمنان) به خواسته دریافت هزینه مهدکودک، طی دادنامه شماره 56 مورخ 18/1/1388 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: با توجه بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه حسب حکم کارگزینی پیوست دادخواست، شاکیه در منطقه آموزش و پرورش بسطام خدمت می‎نماید و هر چند اطلاق لفظ کارکنان مندرج در تبصره بند (الف) ماده10 مصوبه شماره 5285/ت32794 مورخ 3/2/1384 هیأت وزیران، شامل کلیه کارکنان اعم از اداری و آموزش و پرورش می‎باشد، لیکن با توجه به اینکه پرداخت کمک هزینه مهدکودک صرفاً در اداراتی که دارای مهدکودک نمی‎باشد، پیش‎بینی شده است و حسب اعلام اداره طرف شکایت در لایحه دفاعیه که دلیلی بر خلاف آن ارائه نشده در منطقه بسطام مهدکودک حضرت رقیه(س) دائر و مشغول خدمت رسانی به فرهنگیان می‎باشد. بنابراین به لحاظ وجود مهدکودک دولتی در منطقه بسطام پرداخت کمک هزینه مهدکودک، فاقد محمل قانونی بوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/670 موضوع شکایت خانم زهرا غیاث‌الدین به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان سمنان، به خواسته کمک هزینه مهدکودک، طی دادنامه شماره983 مورخ 22/5/1387 و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به اینکه بر طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی بابت فرزندان زیر 5 سال مستخدمین مشمول، هزینه مهدکودک تعلق می‎گیرد. بنابراین دفاعیات طرف شکایت مبنی بر اینکه عدم پیش‎بینی اعتبارت کمک هزینه رفاهی مهدکودک و هزینه غذای کارکنان منطبق با تکالیف قانونی بوده، موجه به نظر نمی‎رسد، لذا حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام خوانده به پرداخت هزینه مهدکودک متعلقه به شاکیه صادر و اعلام می‎گردد. د ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1238، موضوع شکایت خانم زهرا بگم میرحسینی به طرفیت آموزش و پرورش منطقه بسطام از توابع استان سمنان به خواسته هزینه مهدکودک، طی دادنامه شماره 2050 مورخ 15/10/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه برابر اوراق و محتویات پرونده شاکیه دارای فرزند کمتر از 5 سال می‎باشد، واجد شرایط تبصره جزء (الف) بند 10 تصویب‎نامه شماره 5285/ت32794ه‍ـ مورخ 3/2/1384 هیأت وزیران در خصوص پرداخت حداکثر بیست هزارتومان به کارکنان اناثی که فرزند زیر 5 سال دارند، می‎باشد و اینکه طرف شکایت دفاع موثری بعمل نیاورده است، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به پرداخت هزینه مهدکودک به شاکیه با رعایت مقررات مربوط از تاریخ تصویب مصوبه هیأت وزیران صادر و اعلام می‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1591، موضوع شکایت خانم زینب ترابی به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه بسطام از توابع سازمان آموزش و پرورش استان سمنان، به خواسته مطالبه هزینه مهدکودک دو فرزند طی دادنامه شماره 2191 مورخ 29/10/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه براساس تبصره ذیل جزء (الف) بند 17 مصوبه 9/12/1385 هیأت وزیران به کارکنان اناث که دارای فرزند زیر 5 سال می‎باشد، هر ماه به ازاء هر فرزند حداکثر تا سه فرزند مبلغ دویست هزار ریال پرداخت گردیده و دفاعیات طرف شکایت نافی و مسقط حقی که برای شاکیه در اثر تبصره مذکور ایجاد گردیده نمی‎باشد، بنابه مراتب فوق حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام مشتکی‎عنه به پرداخت هزینه مهد کودک فرزند مشارالیها به نام محمدامین رضایی متولد 4/12/1382 به وی به تناسب ماه‎های استحقاق صادر و خواسته وی نسبت به فرزند دیگرش به نام فاطمه رضایی که متولد 3/9/1381 می‎باشد و بیش از 5 سال سن دارد مردود اعلام می‎گردد. و ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/539 موضوع شکایت خانم رشیده شریفی به طرفیت آموزش و پرورش منطقه بسطام به خواسته کمک هزینه مهدکودک فرزندان طی دادنامه شماره 2289 مورخ 19/11/1387 و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: شعبه با توجه به مفاد و محتویات و دقت در متن لایحه جـوابیه طرف شکایت که طی آن ریاست سـازمان آموزش و پرورش اسـتان سمنان اعلام داشته (در منطقه بسطام مهد کودک و پیش دبستانی دولتی حضرت رقیه(س) دایر و مشغول خدمت رسانی به فرهنگیان می‎باشد) نظر به اینکه در تبصره جزء (الف) بند 17 ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور که مقرر داشته در اداراتی که دارای مهدکودک نمی‎باشد، دستگاه‎ها مجاز می‎باشند به کارکنان اناث خود که دارای فرزند زیر 5 سال می‎باشند، هر ماه به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) حداکثر مبلغ دویست هزار ریال در اعتبارات خود منظور نماید و چون در آموزش و پرورش محل خدمت شاکیه مهدکودک و پیش‌دبستانی دولتی مشغول خدمت‌رسانی به فرهنگیان بوده بنابراین شعبه خواسته شاکیه را وارد و موجه ندانسته و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. زـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1280 موضوع شکایت خانم صدیقه وکیلی به طرفیت مدیرکل دفتر آمار و برنامه‎ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش به خواسته برقراری هزینه مهد کودک طی دادنامه شماره 2633 مورخ 20/12/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه طرف شکایت بـه شماره 3774 مورخ 21/11/1387 ثبت دفتر لوایح که طی آن اعلام گردیده (ثانیاً در شهرستان شاهرود مهدکودک دولتی آزاده دایر و مشغول خدمت‌رسانی به فرهنگیان شهرستان می‎باشد) نظر به اینکه در تبصره جزء (الف) بند 17 تصویب‎نامه استنادی اعلام گردیده در اداراتی که دارای مهدکودک نمی‎باشند، دستگاه‎ها مجاز می‎باشند به کارکنان اناث خود که دارای فرزند زیر 5 سال می‎باشند، هر ماه به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) حداکثر مبلغ دویست هزارریال در اعتبارات خود منظور نمایند و چون حسب اعلام رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان مهد کودک دولتی آزاده در شهرستان شاهرود مشغول خدمت رسانی به فرهنگیان می‎باشد، بنابراین شعبه خواسته شاکیه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ح ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1659 موضوع شکایت خانم مریم لطفی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته هزینه مهدکودک طی دادنامه شماره 1451 مورخ 30/7/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: شعبه با توجه به مفاد و محتویات پروند و دقت در متن لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره 3468 مورخ 6/11/1386 که طی آن اعلام گردیده (اولاً، تبصره ذیل بند 10 ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 و جزء (الف) بند 17 ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور هیچ یک جنبه الزامی و تکلیفی برای دستگاه‎های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش ندارند. ثانیاً، در ضوابط اجرایی سالهای 1384 و 1385 پیش از اعطای مجوز برای پرداخت رفاهی مهدکودک تاکید شده که دستگاه‎های اجرایی موظف هستند ابتدا نسبت به تامین کامل هزینه‎های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا، عیدی پاداش پایان‌خدمت و ... اقدام نمایند و پس از انجام تعهدات پرسنلی در صورت وجود اعتبار برای کمک هزینه نگهداری کودکان اعتباراتی را منظور نمایند. از آنجا که سازمان آموزش و پرورش استانها در سال‌های اخیر همواره با کسری اعتبارات پرسنلی مواجه بوده‎اند و ...) نظر به اینکه به موجب مفاد رأی وحدت رویه صادره از هیأت عموم دیوان عدالت اداری به شماره 37 و 33 مورخ 14/4/1376 عدم تامین اعتبار مسقط حق مکتسبه شاکی نمی‎باشد، علیهذا شعبه خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
        اولاً، تعارض بین آرای مذکور محرز می‎باشد. ثانیاً، به دلالت تبصره بند (الف) ماده 17 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1385 به شماره 11339/ت34802 ه‍ـ مورخ 9/2/1385 پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک برای کارکنان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال می‎باشند، هر ماه به ازاء هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) مبلغ دویست هزار ریال، صرفاً در اداراتی که دارای مهدکودک نمی‎باشند، تجویز گردیده و در شهرستان شاهرود و شهر بسطام مهدکودک دولتی جهت ارائه خدمت به کارکنان آموزش و پرورش دایر بوده است بنابراین، الزامی به پرداخت کمک هزینه مزبور محرز نیست و دادنامه‎های صادره از شعبه اول به شماره 56 مورخ 18/1/1388 و شماره 305 مورخ 19/2/1388 و دادنامه‎های صادره از شعبه چهارم به شماره 2289 مورخ 19/11/1387 و شماره 2633 مورخ 20/12/1387 مبنی بر حکم به رد شکایت در حدی که متضمن معنی فوق است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.            
شماره انتشار: ۱۹۰۴۳
زمان انتشار: دوشنبه،۲۸ تیر ۱۳۸۹
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۰۴۳
فایل ضمیمه: دریافت