«مصوب جلسه 588 مورخ 3/5/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی»
        شورای عـالـی انقلاب فرهنگی در جلسـه 588 مورخ 3/5/1385 مـوضـوع تکمیـل ماده واحده اختصاص فصلی از تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در متن کتب درسی مدارس و دانشگاهها (مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384) را به شرح ذیل تصویب نمود:        « معاونین ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به کمیته موضوع تبصره 2 ذیل ماده واحده اضافه می‌شوند.»
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
شماره انتشار: ۱۷۹۰۹
زمان انتشار: دوشنبه،۳۰ مرداد ۱۳۸۵
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۷۹۰۹
فایل ضمیمه: دریافت