استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارسموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر فسا          در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با  طرح جامع شهر فسا در جلسه مورخ 9/6/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال نقشه اراضی طرح (تصویر پیوست) به مراجع ذیربط اقدام شود.
شماره انتشار: ۱۸۶۵۱
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۱ اسفند ۱۳۸۷
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۶۵۱
فایل ضمیمه: دریافت