استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان در خصوص طرح جامع شهر اسلامیه          در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر اسلامیه در جلسه مورخ 30/9/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
شماره انتشار: ۱۸۶۵۱
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۱ اسفند ۱۳۸۷
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۸۶۵۱
فایل ضمیمه: دریافت