استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان     در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فامنین با جمعیت 19729 نفر در افق سال 1398، مساحت محدوده 532 هکتار و مساحت حریم 2516 هکتار در جلسه مورخ 22/2/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:     1ـ با عنایت به نرخ رشد پیشنهادی بالا، افق طرح با حفظ سطوح و سرانه‌های پیشنهادی به سال 1405 افزایش یابد.     2ـ اراضـی الـحاقی به محدوده طرح جامع با کاربری گردشگری و توریسم واقع در شرق شهر از محدوده خارج و خط محدوده بر لبه شرقی صنایع غیرمزاحم شهری منطبق شود.     3ـ جدول سطوح و سرانه‌ها با نقشه‌های پیشنهادی هماهنگ گردد در این خصوص لازم است اراضی موسوم به « ذخیره توسعه شهری» از جدول مذکور حذف گردد.      4ـ کلیه کاربری‌های مرتبط با توریسم و گردشگری و همچنین سبز حفاظتی در قالب اساس طرح جامع تثبیت گردد.خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.     لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
شماره انتشار: ۱۹۴۰۹
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۲۸ مهر ۱۳۹۰
سال انتشار: صفر
مرجع تصویب:
شماره ویژه نامه: ۱۹۴۰۹
فایل ضمیمه: دریافت